Garantier

Garantier ges utöver vad som stadgas i Konsumentköplagen resp. Köplagen. Om inget annat anges, gäller garantivillkoren både privatpersoner och juridiska personer (såsom organisationer och företag).

Din orderbekräftelse gäller som underlag för garantin; du får inte något separat garantibevis. OBS: vissa varumärken måste registreras hos tillverkaren för att garantin ska gälla. Denna information står på respektive produkt.

För att materialgarantin ska gälla måste luft-luftvärmepumpar, AC (av luft-luftvärmepumpsmodell) och luft-vattenvärmepumpar (av split-modell) installeras av certifierad kylfirma.

Vad är garanti?

En garanti är en typ av extra försäkran till varan eller tjänsten som kan lämnas av en tillverkare och/eller försäljare om att upprätthålla en viss typ av kvalitet och funktion under den avsedda tiden.

Vad är totalgaranti?

Med totalgaranti menas att om det uppstår fel på själva produkten eller ingående komponenter kommer en installatör och ersätter den trasiga delen. Garantin gäller ej skador orsakade p.g.a. handhavandefel. Ej heller skador från yttre åverkan som t.ex. blixtnedslag eller skadegörelse.

Korrekt handhavande formuleras i respektive bruksanvisning. Det förväntas även att värmepumpen handhas med sunt förnuft för att undvika att skador på pumpen skapas. Du hittar information kring skötsel och felsökning av produkter i vår kunskapsbank, för respektive produktområde.

OBS för solceller

För att garantin ska gälla får endast behörig installatör, som Polarpumpen AB utsett packa upp och utföra ändringar på levererat material, om inte speciellt tillstånd givits av Polarpumpen AB eller produktens tillverkare. Det är köparen som ansvarar för att inga obehöriga personer öppnar eller utför ändringar på levererat material.

Vad är kompressorgaranti?

Kund har rätt att få en ny kompressor skickad till sig, om kunden kan påvisa fel på den befintliga. Kunden ansvarar själv för att den nya kompressorn monteras korrekt. Polarpumpen kan neka kunden en ny kompressor om kunden verkar ha fel, eller att orsaken till felet beror på bristfällig skötsel, bristfällig installation, skadegörelse el. dyl.

Vad innebär materialgaranti?

Materialgaranti är en av de vanligaste formerna av garantier som lämnas till en slutkund och innebär ett extra skydd vid produktfel, där köparen under sin garantitid erhåller den defekta delen eller komponenten från säljaren eller tillverkaren.

Montering, utbyte och felsökning av tekniker ingår inte i denna typ av garanti.

Kundens ansvar

Kostnader för felsökning eller monteringsarbete där Polarpumpen inte informerats och i förhand godkänt att arbete skall utföras ersätts ej. Visar det sig att installatör orsakat felet genom felaktigt montage etc., måste installatören själv stå för denna kostnad. Beror felet däremot på felaktigt handhavande kommer kunden själv att debiteras besöket. Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial såsom filter etc. Inga anspråk på kringkostnader kan heller ställas på till exempel förlorad energibesparing etc.

Om du anser att din produkt har ett fel, kan du kontakta oss via våra kontaktformulär. Vi tillhandahåller reservdelar då eventuella fabrikationsfel inträffar, förutsatt att de använts normalt och installerats i enlighet med gällande normer.

Jag fick avslag på min garanti, varför då?

Garantierna gäller under normala förhållanden och förväntningen av konsument och/eller ägare av produkten är att den används med sunt förnuft, under normala förhållanden och att produktens skötsel och-serviceanvisningar efterföljs. Ett fel som uppstår på grund av vanvård eller oaktsamhet kommer inte att repareras på garanti.

Reklamationsrätt - inte samma sak som garanti

När du har köpt en produkt har du alltid genom konsumentköplagen rätt att reklamera varan till säljaren inom tre år, olikt garanti som kan fortsätta längre än tre år.

Reklamationsrätten ger dig som konsument chansen att påpeka för säljaren ett ursprungligt fel på produkten och få hjälp att åtgärda det. Till exempel genom rådgivning, besök och reparation.

Felet skall reklameras till säljaren inom vad man kallar för skälig tid. Alla produkter som reklameras till säljaren inom två månader räknas som skälig tid, men även fall som reklameras efter kan räknas som skälig tid beroende på omständigheterna.

Bevisbördan skiftar beroende på när felet inkom till säljaren. Reklamerar man felet inom sex månader ligger ansvaret hos säljaren.

Reklamerades felet efter sex månader så ligger bevisbördan hos köparen.

Att pröva ett fall med utomstående part

I de fall när man bedömer att oberoende, utomstående part bör få göra ett utlåtande till hur en tvist eller reklamation bör lösas finns hjälp att få av t.ex. Allmänna reklamationsnämnden.

Man bör ta i beaktning att allmänna reklamationsnämnden inte har någon juridisk makt och att alla tvister inte kan avgöras av andra än av svensk domstol.

Här nedan finner du länkar till olika myndigheter och organ gällande reklamation och konsumenträtt.

Allmänna reklamationsnämnden

www.arn.se

Konsumentverket

www.konsumentverket.se

0771-423300