Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

 • Produktfrågor
 • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

 • Leveransfrågor
 • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor

IKEA-samarbetet

1. Ditt köp på Polarpumpen.se

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) gäller när du som kund handlar luftvärmepump (”Värmepump”) inklusive installation på Polarpumpen.se enligt erbjudande i samarbete mellan Polarpumpen AB och IKEA (”Värmepumpspaketet”). Avtal ingås med Polarpumpen AB, org.nr. 556749-0262, Stora Åvägen 19B, 436 34 Askim (”Polarpumpen”). Ditt köp omfattas av Villkoren i den version som är gällande vid tidpunkten när du lägger din beställning på Polarpumpen.se . Övrig information som gäller vid köp på Polarpumpen.se framgår här. Vid motstridigheter mellan Villkoren och information på Polarpumpen.se gäller det som anges i dessa Villkor.

När du har slutfört ditt köp får du omedelbart enautomatisk orderbekräftelse till den e-postadress du angav vid beställningen på Polarpumpen.se. Orderbekräftelsen bekräftar att Polarpumpen har tagit emot din beställning och avtal har därmed ingåtts. Moms enligt gällande lag ingår i priset. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i samtliga våra säljkanaler, såväl digitala som fysiska.

Villkoren gäller även om du är företagskund (dvs. aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, ideell förening eller i övrigt inte kan betraktas som konsument) i tillämpliga delar.

2. Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till Polarpumpen:

Polarpumpen AB

Organisationsnummer: 556749-0262

Stora Åvägen 19B

436 34 Askim

E-post: info@polarpumpen.se

Telefon: 0770-777 600

3. Garantier

För att du som kund ska känna dig trygg med ditt köp, lämnar Polarpumpen garanti på Värmepumpspaketet, både avseende Värmepumpen och installationen av den. Din orderbekräftelse gäller som underlag för garantin – du får inte något separat garantibevis. Polarpumpen lämnar 6 års garanti för köp och installation av Värmepumpspaketet. Garantin för Värmepumpen börjar gälla när Värmepumpen mottagits av kunden och för installationstjänsten när installation av Värmepumpen har skett. Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda funktionsfel på Värmepumpen eller fel i installationen, t ex reparationer, reservdelar, installatörens arbete och resor för reparation, förutsatt att Värmepumpen görs tillgänglig för reparation. Mer information om vad garanti innebär hittar du på länken Garantier på Polarpumpen.se.

Garanti enligt ovan gäller inte:

 1. om Värmepumpen inte används i enlighet med medföljande bruksanvisningar;
 2. förslitning som följer av normalt användande;
 3. vid kunds vanvård eller onormala brukande som orsakar skada på Värmepumpen eller installationen;
 4. om installation har utförts av annan än den av Polarpumpen anvisad installatör;
 5. om det sker en yttre olyckshändelse som är bortom Polarpumpens kontroll.

Vänligen notera att Polarpumpen inte ersätter dig för dina eventuella resekostnader eller förlorad inkomst.

4. Betalning

Polarpumpen erbjuder olika metoder för betalning av Värmepumpspaketet. Kortbetalning, fakturabetalning, delbetalning samt betalning via Svea-Kampanj. Läs mer om de olika betalningsmetoderna på länken Betalning på Polarpumpen.se.

5. Leverans

I kassan på Polarpumpen.se framgår leveransalternativen för den valda Värmepumpen, vad det kostar och förväntad leveranstid samt om Värmepumpen levereras till dig eller levereras i samband med installation av installatören. Polarpumpen garanterar inte att alla leveransalternativ är möjliga för alla adresser/områden. Leveranstiden för Värmepumpen beräknas med start från datumet för den slutliga orderbekräftelsen. Polarpumpen strävar alltid efter att leverera din beställning inom det uppskattade antalet arbetsdagar enligt vad som framgår i din orderbekräftelse.

Efter att en beställning av ett Värmepumpspaket har gjorts och avtal därigenom har ingåtts kommer du inom 3 arbetsdagar att bli kontaktad av en av Polarpumpens installatörer för bokning av installation (se vidare under avsnittet ”Villkor för installation”). Vid leverans av Värmepump som inte sker i samband med installationen anses Värmepumpen levererad när du som kund mottagit Värmepumpen på anvisad plats. Det är sedan ditt ansvar som kund att vårda Värmepumpen fram till dess att installation sker av Polarpumpens installatör. Du som kund ansvarar för risken för försämring eller skada på Värmepumpen under tidsperioden mellan leverans och installation.

Vid leverans ska du som kund uppvisa legitimation och vid bud ska både din och budets legitimation uppvisas för att leveransen ska kunna slutföras. Installatören eller transportören, beroende på vilken Värmepump du köpt, kontaktar dig via telefon innan de anländer till din adress. Du som kund är ansvarig för att kontrollera din orderbekräftelse så att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta inför leverans. Vid eventuell leveransförsening meddelar Polarpumpen dig detta genom dina kontaktuppgifter som du uppgivit vid beställningen. Vid leverans till adresser med vägbommar ansvarar du som kund för att bomnyckel finns tillhanda.

Viktigt att du förbereder dig inför leverans och installation

Ditt ansvar som kund är att:

 • Bereda fri väg till och in i din bostad/lokal så att Värmepumpen enkelt kan lämnas på en angiven plats och installation kan utföras.
 • Säkerställa att din leverans går att bära in utan risk för att skada varor, person eller er egendom.
 • Säkerställa att du kan ta emot leveransen när den anländer. Även om du låter någon annan ta emot din leverans är det fortfarande du som ansvarar för att uppfylla villkoren i detta dokument eftersom det är du som ingått avtalet. Observera att risken för varorna övergår till dig som köpare vid avlämnandet.
 • Säkerställa att dina golv, väggar och möbler är ordentligt skyddade vid leverans, hela vägen in till anvisad plats, samt vid installation. Om dina golv, väggar och möbler inte är skyddade och skador uppstår hänvisar Polarpumpen dig till ditt eget försäkringsbolag.

Polarpumpen förbehåller sig rätten att bedöma om leverans kan ske utan risk för skada på person, varor eller egendom. Om leverans inte kan genomföras på grund av hinder hos dig tar Polarpumpen leveransen i retur. För ny leverans av en Värmepump efter att du som kund avhjälpt hindret debiteras du ett belopp motsvarande din ursprungliga fraktkostnad, utöver din tillkommande fraktkostnad. Om installatören däremot anländer till platsen och du som kund inte gjort vad som åligger dig vilket medför att installatören inte kan genomföra installationen, debiteras du som kund en bomkörningsavgift. Bomkörningsavgiften uppgår till 2 000 kronor. Varken Polarpumpen eller installatören ansvarar för eventuella kostnader, avgifter eller förluster som du som kund ådrar dig, i den mån fullgörandet av installationen har förhindrats eller försenats på grund av din underlåtenhet att genomföra förberedelser eller annars uppfylla dina skyldigheter enligt Villkoren och informationen du erhåller om installationen i samband med köpet (”Installationsinformationen”).

Vid leverans ber vi dig att så snart som möjligt efter att du mottagit Värmepumpen kontrollera att du mottagit rätt Värmepump. Om du upptäcker skada på emballage eller Värmepump, eller om du har fått en felaktig Värmepump, ber vi dig att omgående ta kontakt med Polarpumpens kundservice så att vi kan åtgärda felet.

Postpaket

I de fall Polarpumpen skickar någon vara som postpaket kommer valt ombud att skicka ett sms eller en avi till dig när din vara anlänt till ombudet. Om du väljer att inte hämta ut ditt paket återbetalas inte fraktkostnaden.

6. Ansvarsbegränsning

I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelser eller annan omständighet utanför Polarpumpens kontroll och som Polarpumpen inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, har Polarpumpen rätt att frånträda sina skyldigheter i detta avtal. Vid sådan händelse är Polarpumpen inte skyldig att ersätta dig för eventuella ekonomiska skador. Om du som kund är hindrad av att fullfölja dina skyldigheter enligt avtalet mellan dig och Polarpumpen mot bakgrund av ovan angivna omständigheter har även du rätt att frånträda dina skyldigheter enligt avtalet.

7. Returnering av Värmepumpen

Ångerrätt i 14 dagar vid Distansköp – gäller för privatpersoner

Vid beställning på telefon eller via Internet har du som kund (konsument) ångerrätt i 14 kalenderdagar enligt lag. Tiden räknas från den dag då du mottagit Värmepumpen. För att kunna nyttja ångerrätten behöver du kunna uppvisa att du har ångrat dig inom denna tidsperiod och meddelat Polarpumpen detta inom angiven tid. Vid utnyttjande av ångerrätten ska du begära ärendenummer/kvitto/returfraktsedel om du lämnar produkten direkt till installatören eller transportör. Återbetalning av det returnerade varuvärdet sker snarast och senast 14 dagar från det att Värmepumpen har returnerats eller från den dag då du visar att du har returnerat Värmepumpen. Tänk på att om du har hanterat Vämepumpen i större utsträckning än nödvändigt innan returnering som påverkat skicket på Värmepumpen eller liknande så kan återbetalningen till dig bli reducerad med mellanskillnaden mellan vad du betalade för Värmepumpspaketet med avdrag för installationskostnaden och Värmepumpens värde vid det skick den är i vid retur. För det fall installation har slutförts eller påbörjats när du utövar din ångerrätt, ska du dessutom ersätta Polarpumpen med en proportionell andel av priset du har betalat som motsvarar den tjänst som helt eller delvis utförts innan du utövade ångerrätten. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnad. Använd Polarpumpens ångerblankett för ditt ärende eller kontakta Polarpumpen på info@polarpumpen.se eller per telefon på det nummer som anges i punkten 2 ovan. Blanketten hittar du här.

Reklamation – gäller för privatpersoner

Om en Värmepump som du har köpt visar sig vara felaktig har du möjlighet att reklamera Värmepumpen. Vad som utgör fel i dessa sammanhang stadgas i Konsumentköplagen 16-21a§§. Vi är tacksamma om du tar kontakt med Polarpumpen så snart du upptäcker felet. Vänligen fyll i reklamationsformuläret som finns på Polarpumpen.se [här] och fyll i formuläret noga och uppge modellbeteckning/serienummer, ordernummer, installationsdatum och ange felbeskrivning alternativt kontakta Polarpumpen på info@polarpumpen.se eller per telefon på det nummer som anges i punkten 2 ovan. Polarpumpen kommer sedan att kontakta dig för vidare hantering. Läs mer om hur du gör för att reklamera ett köp på länken Reklamation på Polarpumpen.se.

Kostnad för returer

Återbetalning av varuvärdet till dig vid retur sker på likadant sätt som betalningen vid köpet, om inget annat har överenskommits. Läs mer om hur eventuella återbetalningar hanteras på länken Betalning på Polarpumpen.se. Om du vill returnera ditt köp eller om du inte tagit emot din leverans, debiterar Polarpumpen dig för returfrakten. Även vid nyttjande av ångerrätten står du som kund (konsument) för returfraktskostnaden.

Särskilt om reklamation och returnering av varor - för företagskunden

Om en produkt som företaget har köpt visar sig vara felaktig har företaget möjlighet att reklamera produkten. Vad som utgör fel i dessa sammanhang stadgas i Köplagen 17-21§§. Vi är tacksamma om du tar kontakt med Polarpumpen så snart felet upptäcks. Vänligen fyll i reklamationsformuläret som finns på Polarpumpen.se [här] och fyll i formuläret noga och uppge modellbeteckning/serienummer, ordernummer, installationsdatum och ange felbeskrivning. Polarpumpen kommer sedan att kontakta dig för vidare hantering. Läs mer om hur du gör för att reklamera ett köp på länken Reklamation på Polarpumpen.se.

8. Villkor för installation

Polarpumpen använder sig av underleverantörer för att utföra installation. Alla installatörer som anlitas av Polarpumpen är certifierade och utför installationen av Värmepumpen och service- och reparationsarbeten för att säkerställa säker och effektiv drift av värmepumpssystemen. Installatörerna utför tjänsterna på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Det är dock Polarpumpen som ingår avtal avseende hela köpet av Värmepumpspaketet (inklusive installation) gentemot dig som kund.

Bokning av installation

Efter att beställning har gjorts och avtal har ingåtts kommer du som kund att bli kontaktad av en av Polarpumpens installatörer för bokning av installation. Installation ska sedan ske inom max 8 veckor om inte annat överenskommes. Väntetid för installation kan variera beroende på säsong, tillgänglighet och yttre omständigheter som t.ex. väder, strejk eller sjukdom. För det fall installation inte sker inom 8 veckor (eller annan tid som överenskommits) enligt ovan har du som kund rätt att frånträda köpet och erhålla pengarna tillbaka från Polarpumpen.

I vissa områden har Polarpumpen inte möjlighet att utföra installation p.g.a. logistikskäl. För vissa postnummer går det inte att genomföra en beställning på Polarpumpen.se. I andra fall kan det framkomma först vid kontakten med Polarpumpens installatör att installation inte kan erbjudas och i sådana fall kommer köpet av Värmepumpspaketet annulleras och kunden har rätt att erhålla erlagda pengar tillbaka.

Standardiserade installationer och tjänster

Polarpumpen erbjuder standardiserade installationer. I kostnaden för varje installation ingår arbete, material, restid och förberedelser. Du får information om vad som ingår i installationen för just den Värmepump du köper i samband med köpet och behöver samtidigt godkänna Installationsinformationen. Vid köp av tilläggstjänster från Polarpumpen anges vad som ingår i respektive tilläggstjänst. Som kund ska du ha läst igenom Installationsinformationen och vad som ingår i den installation du har valt. Du har också ansvar för att se till att de förutsättningar som angivits uppfylls vid installationstillfället och att installatören får all information som efterfrågas för att installationen ska kunna utföras.

Om installatören stöter på några svårigheter eller tekniska problem vid utförandet av installationen, som inte rimligen kunde förutses vid den tidpunkt då beställningen gjordes, har Polarpumpen rätt att ändra förutsättningarna för installationen. Du har rätt att få information om vad förändringarna innebär och kostnaden för sådana eventuella tilläggsarbeten För det fall du som kund inte accepterar tilläggskostnaden eller förändringarna har du rätt att häva köpet med omedelbar verkan och erhålla pengarna tillbaka. Om du väljer att häva köpet ska Polarpumpen så snart som möjligt ta bort allt material tillhörande Värmepumpen och installationen från fastigheten. Om du inte har hävt köpet inom 10 kalenderdagar från det datum då Polarpumpen informerade dig om tilläggskostnaden, anses du ha accepterat tilläggskostnaden och installatören kommer då utföra tilläggstjänsterna i enlighet med de här Villkoren.

Tillstånd

Vi på Polarpumpen förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Polarpumpen alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

Elinstallation

Huruvida elinstallation ingår i installationen specificeras i din orderbekräftelse. Var noga med att kontrollera vad som ingår i den installation du beställer.

Installation på hög höjd

Vissa produkter kan installeras på en lite högre höjd. I Polarpumpens standardinstallationer specificeras viken höjd som maximalt ingår som standard. Om du önskar installation på en höjd över maxhöjd tillkommer en tilläggskostnad. På alla höjder över 3 meter tillkommer dessutom "risktillägg". På arbeten över 4 meter kan skylift behövas, denna kostnad faller på dig som kund, men be gärna installatören om hjälp att hyra den. Berätta om dina önskemål för installatören innan installationen, så ni kan komma överens om vilka extra förberedelser som krävs och vem som ska göra vad.

Förberedelser för kund

Vilka förberedelser som krävs specificeras för varje installation och det är ditt ansvar som kund att se till att genomföra alla förberedelser som anges i Installationsinformationen och under p. 5 i dessa Villkor. Om någon förberedelse inte går att genomföra ska du som kund kontakta Polarpumpen för att informera om detta så att ni tillsammans kan avgöra om leveransen och installation av Värmepumpen kan ske eller inte. Om Polarpumpen håller med om att förberedelserna inte går att genomföra har du som kund rätt att avbryta köpet.

Resa och resetillägg

Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, kan avtalet avseende köpet av Värmepumpspaketet sägas upp omedelbart av Polarpumpen eller kunden och kunden har rätt att erhålla erlagda pengar tillbaka.

Avbokning

Om avbokning sker senare än 48 timmar innan installationen är inbokad kommer du, som kund, att få betala för bomkörning. Bomkörningsavgiften uppgår till 2 000 kronor.

Ansvar för skador

Polarpumpen avhjälper alla skador som orsakats på fastigheten på grund av installatörens underlåtenhet att utföra tjänsterna på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med lagar och regler.

9. Personuppgifter

Polarpumpen AB, org.nr. 556749-0262, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Polarpumpen. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.