Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Svåra termer och ord kring värmepumpar
Uppslagsverk för värmepump

Värmepumpslexikon - din ordlista för värmepumpar

Är man inte expert på värmepumpar kan det vara svårt att hålla koll på alla ord och termer. I vårt lexikon hittar du en lista med förklaringar på vanliga ord som förknippas med värmepumpar och hur de fungerar.

A

Ackumulatortank är värmeisolerad och används för att lagra energi i form av värme. Tanken tar vara på överskottsenergin i uppvärmningssystemet som sedan kan användas när den behövs.
Lär dig mer om ackumulatortankar
Arbetstank eller bufferttank hjälper värmekällan att samarbeta med det vattenburna uppvärmningssystemet. Arbetstanken portionerar ut värmen till det vattenburna systemet vilket ger en jämn temperatur och minskar risken för knäppningar i radiatorerna.
Mer om hur du kan undvika knäppande ljud i vattenburet system
Avfrostning av luftvärmepumpens utedel sker normalt sett automatiskt. Värme tas då från innedelen, varför det kan upplevas som att det blir något kallare inomhus vid denna process. Vid vissa förhållanden klarar inte utedelen att avfrosta själv och du kan behöva utföra en manuell avfrostning.
Avlägsna onaturlig isbildning på luftvärmepumpen

 

B

Behörig elektriker Ofta talar man om ”behörig elektriker”, och menar då en elinstallatör med rätt behörighet för den aktuella elinstallationen. Elinstallatör är ett reglerat yrke. ”Reglerat” innebär att det är definierat i svensk lag vad som krävs för att få utföra yrket. Det krävs auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Det finns flera olika typer av auktorisation, som krävs för att få utföra olika moment vid elinstallation. För att bli auktoriserad elinstallatör ställs både krav på utbildning och praktisk erfarenhet.
Bergvärme innebär att man utvinner energi från grundvattnet i berggrunden. Detta gör man genom att borra ett djupt hål i berggrunden, vanligtvis 50-200 meter djupt. I hålet placerar man en kollektorslang, där en köldbärarvätska cirkulerar. I början av kollektorslangen är vätskan kall och den värms sedan upp av grundvattnet. Vätskan cirkulerar vidare till en bergvärmepump, som med hjälp av värmepumpsteknik kan få upp temperaturen ytterligare och värma upp både husets vattenburna system och tappvatten. Samma värmepump kan vanligtvis även användas till jordvärme, sjövärme och grundvattenvärme, men man benämner dem oftast som bergvärmepumpar efter som bergvärme är vanligast.
Så fungerar en bergvärmepump
Blandningsventil blandar hett vatten från värmepanna, varmvattenberedare eller tank med kallt vatten. På så sätt regleras temperaturen och ventilen fungerar som skydd för skållning.
Brinevätska är den vätska som finns i kollektorslangen och tar upp värmeenergi från vatten, mark eller berg. Vätskan består ofta av en blandning av vatten och etanol (eller liknande ämne som skyddar vätskan från att frysa).
Så fungerar bergvärme
Bufferttank eller arbetstank hjälper värmekällan att samarbeta med det vattenburna uppvärmningssystemet. Bufferttanken portionerar ut värmen till det vattenburna systemet vilket ger en jämn temperatur och minskar risken för knäppningar i radiatorerna.

 

C

Certifierad installatör är viktigt för att du ska kunna känna dig trygg med din installation. Beroende på vilken typ av installation det gäller kan olika typer av certifikat vara aktuella. Polarpumpen använder tillexempel endast certifierade kyltekniker vid värmepumpsinstallation.
Mer om att köpa installation av oss
Certifierad kyltekniker krävs exempelvis vid installationer där en köldmediekrets skapas mellan en värmepumps utedel och innedel. Polarpumpen har ett företagscertifikat för kylarbeten och använder endast certifierade kyltekniker vid värmepumpsinstallation. Du kan känna dig trygg med att du får en kompetent installatör, om du använder dig av våra installatörer.
Då behövs certfierad kyltekniker vid installation av värmepump
Cirkulationspump cirkulerar vätska i ett system. En cirkulationspump i ett uppvärmningssystem ser alltså till att varmvatten pumpas runt i radiatorerna eller golvvärmeslingorna.
COP-värde står för Coefficient of Performance och är ett mått på värmepumpens prestanda vid uppvärmning, d.v.s. hur mycket effekt värmepumpen ger i förhållande till effekten som den förbrukar. På svenska kallas det ofta värmefaktor eller verkningsgrad.
Läs mer om värmepumpens COP- och SCOP-värde

 

 D

Delta-T är skillnaden mellan två temperaturer. Termen används exempelvis ofta om skillnaden i temperatur mellan det vatten som går ut i systemet och det som kommer tillbaka. Delta-T används för att få en bra balans i värmesystemet.
Direktverkande el innebär att huset endast värms med el, via el-element. Idag finns mer energieffektiva metoder, såsom värmepumpsteknik. Har du ett system med direktverkande el, passar det väldigt bra att komplettera med en luftvärmepump.
Läs mer om direktverkande el
DUT/DOT står för dimensionerad utetemperatur (DOT på engelska) och är den lägsta förväntade temperaturen i ett område som används för dimensioneringen av värmesystemet. Den är alltså olika beroende på var du bor. Den DUT som gäller för dig kan du sedan använda vid val av värmekurva; en låg DUT innebär att ett lägre värde ska väljas på värmekurvan.

E

EER-värde står för Energy Efficiency Ratio och är ett mått på värmepumpens energieffektivitet vid kyldrift. EER-värdet är en jämförelse mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot den effekt som värmepumpen förbrukar.
Läs mer om EER- och SEER-värde
Elpatron används för att värma vatten. Det är vanligt att de används i värmepannor och ackumulatortankar som ett komplement, för att systemet ska kunna fungera som en primär värmekälla. Elpatronen stöttar upp när värmepumpens effekt inte räcker till.
För att en värmepump ska vara primär värmekälla
Ettrörssystem innebär att flera radiatorer är kopplade till en och samma slinga, d.v.s. att de är seriekopplade. Detta betyder att desto längre bort från värmekällan du kommer, desto kallare blir vattnet i rörsystemet och radiatorn behöver bli större för att kompensera för värmeförlusten.
Mer om radiatorer för värmespridning
Expansionskärl finns för att jämna ut trycket som bildas när vätskan i systemet expanderar vid uppvärmning. Utan expansionskärl finns det risk att systemet skadas eller förstörs av den ökade volymen.
Expansionsventil är en ventil som köldmediet passerar, där trycket sänks och på så vis tvingas även temperaturen ner, så att köldmediet återigen kan hämta upp ny värme från värmekällan.
Så fungerar en värmepump

F-gasförordningen är en EU-förordning som reglerar användandet av flourerande växthusgaser (F-gaser). F-gas används i bland annat värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditionering som köldmedium. Vid läckage har f-gas en negativ påverkan på växthuseffekten, därför är reglerna kring dess användning mycket hård genom den så kallade F-gasförordningen. Den säger bland annat att icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser (F-gas) endast får säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat.
Hur påverkar F-gasförordningen mig som kund?
Fläktkonvektor är en vattenradiator utrustad med fläkt som sprider den uppvärma/nedkylda luften i huset.
Frånluftsvärmepump återvinner energi från ventilationsluften. Den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns och på så sätt kan värmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme.
Mer om frånluftsvärmepump i kunskapsbanken
Förångare är en värmeväxlare där köldmediet passerar. När köldmediet kommer in i förångaren har det en låg temperatur och lågt tryck. I förångaren värms mediet upp av energikällan och då övergår det till gasform (eftersom en högre temperatur innebär ett högre tryck).
Så fungerar en värmepump

 

 G

Givare är en typ av sensor som visar ett resultat av en mätning. Det kan till exempel vara en temperaturgivare som visar vilken temperatur det är.
GWP-värde står för Global Warming Potential och är ett värde för hur mycket ett köldmedium påverkar växthuseffekten om det skulle läcka. Siffran representerar hur stor påverkan ett köldmedium har i förhållande till samma mängd koldioxid.
Mer om köldmedium i värmepumpar

 

H

Hermetisk slutet anses ett system som är helt tätt, ofta förslutet genom svetsning, hårdlödning eller fast hopfogning. För värmepumpar används termen om köldmediekretsen.
Huvudsäkring har som uppgift att både skydda elanläggningen i ditt hus, men också begränsa hur mycket ström du kan använda samtidigt. Huvudsäkringens storlek anges i enheten ampere. Har du en för liten huvudsäkring, kan den gå sönder, om du använder för mycket el. En för stor huvudsäkring innebär istället onödiga omkostnader, eftersom ditt abonnemang vanligtvis blir dyrare. Om man har elvärme, en värmepump eller en solcellsanläggning, kan man behöva en lite större huvudsäkring.
Lär dig mer om huvudsäkring och säkring
Hydrobox kan vara en del av en luft-vattenvärmepump, närmare bestämt en liten innedel som inte innehåller en varmvattentank. Den kopplas mot utomhusdelen, antingen med köldmedierör eller vattenrör. När man väljer hydroboxlösning kan man använda befintlig varmvattenberedare eller dimensionera en som är lämplig för fastigheten, exempelvis en extra stor eller en som monteras liggande vid låg takhöjd.
Mer om olika sorters luft-vattenvärmepumpar

I

Icke-hermetisk sluten utrustning innebär en anläggning där köldmediekretsen skapas på plats, vilket exempelvis är fallet för luft-luftvärmepumpar, fast-installerad AC och vissa sorters luft-vattenvärmepumpar. Denna typ av arbete måste utföras av en certifierad kyltekniker.
Då behövs certfierad kyltekniker vid installation av värmepump
Inverterstyrning innebär en steglös styrning av varvtalen. En inverterstyrd kompressor betyder alltså att det är möjligt för kompressorn att anpassa varvtalen efter behovet, istället för att bara ha ett på- eller av-läge. Inverterstyrd kompressor kan också kallas varvtalsstyrd, varvtalsreglerad eller frekvensstyrd.

 

J

Jordvärme är ett sätt att utvinna energi ur marken för att värma upp huset och fungerar enligt samma princip som bergvärme. I stället för att borra ett hål i berget gräver man ner en kollektorslang i jorden på frostfritt djup. För en genomsnittlig villa behövs 200 – 500 meter lång kollektorslang, vilket kräver en yta på 400 – 600 kvadratmeter. Jordvärme är ett ekonomiskt sätt att värma huset och är ett bra alternativ när huset ligger långt ifrån berg eller sjö. Metoden är underhållsfri, miljövänlig och kan kombineras med frånluftsvärme för att nå bättre effekt.
Lär dig mer om olika sorters geoenergi

 

K

Koldioxidekvivalenter CO2e är ett värde på hur mycket som utsläpp av olika växthusgaser påverkar växthuseffekten och den globala uppvärmningen jämfört med samma mängd koldioxid. Olika växthusgaser påverkar klimatet olika mycket, vilket utrycks i GWP-värde. För att få fram koldioxidekvivalenter tar man GWP-värdet gånger mängden växthusgas. Koldioxidekvivalenten för utsläppet av en viss växthusgas uttrycker helt enkelt hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att motsvara samma klimatpåverkan.
Mer om köldmedium i värmepumpar
Kollektor kallas den slang som går mellan värmekällan och värmepumpen i vilken köldbäraren pumpas runt.
Så fungerar bergvärme
Kompressor används för att komprimera köldmediet i värmepumpens system. Det betyder att trycket för köldmediet ökar, vilket medför att även temperaturen ökar. Det är denna värmeenergi som kan överföras till husets värmesystem via en kondensor.
Så fungerar en värmepump
Kondensor är en värmeväxlare som får köldmediet att kondensera, d.v.s. att gå från gasform till vätska. Vid processen avges värmeenergi till husets värmesystem.
Så fungerar en värmepump
Köldmedium är ett ämne som cirkulerar i värmepumpens system. Genom förändringar i tryck i olika steg förångas och kondenseras köldmediet och då skapas och avges värmeenergi, som kan utnyttjas av husets uppvärmningssystem.
Mer om köldmedium i värmepumpar

 

Luftvärmepump är använder utomshusluften som värmekälla, för att generera energieffektiv värme till ditt hus. Den kan även användas omvänt för att ge billig luftkonditionering. Luft -luftvärmepumpar är enklare enheter, jämfört med andra värmepumpar, och sprider värme eller kyla direkt via luften inomhus. De används som komplement till ett annat uppvärmningssystem och kan sänka uppvärmningskostnaderna med 50-70 %.
Du hittar luftvärmepumpar här

M

Mekanisk frånluft innebär att man med hjälp av mekanik ventilerar ut luft ur huset. På så vis kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation.
Mer om mekanisk frånluftsventilation (F)
Mekanisk tilluft innebär att man får full kontroll på luftflödet i huset och kan säkerställa tillräcklig ventilation och optimal energibesparing.
Mer om mekanisk till- och frånluftsventilation (FT)
Monoblock utförande gör det möjligt att koppla på ett nytt värmesystem på ditt befintliga. En luft-vattenvärmepump av sorten monoblock behöver ingen innerdel som övriga värmepumpar behöver och den kopplas vanligen till befintlig panna eller tank.
Mer om olika sorters luft-vattenvärmepumpa

 

O

ODP-värde står för Ozone Depletion Potential. Det uttrycker ett ämnes potentiella påverkan på ozonskiktet vid läckage.
Offeranod används för att skydda mot korrosion (rost). Det används bl.a. i varmvattenberedare och ackumulatortankar. Det brukar vara en stav eller kedja av magnesium eller zink. Eftersom staven/kedjan är av en mer oädel metall än beredaren, kommer korrosionen angripa offeranoden och skydda beredaren mot rost. Offeranoden behöver bytas med jämna mellanrum.
Läs mer om kontroll och byte av anod

 

P

Package-system är ett värmepumpssystem som inte kräver inte en certifierad kyltekniker för installation. Här är det vatten istället Uför köldmedium i rören mellan inomhusdel och utomhusdel.
Mer om olika sorters luft-vattenvärmepumpar
Primär värmekälla är en värmekälla som kan ge huset hela dess årsbehov av värme.
Läs mer om primär värmekälla

R

Radiator kallas ofta i vardagligt tal för element. De vanligaste typerna är vattenburen radiator och elradiator.
Läs mer om radiatorer
Returledningstemperatur syftar på den temperatur som vattnet har när det kommer tillbaka till värmepumpen efter att ha cirkulerat i värmesystemet.
Rumsgivare är en givare som mäter temperaturen i rummet och sedan skickar informationen till värmepumpen. Ofta är värmepumpen placerad i tvättstugan eller källaren, och inte centralt på boytan. Rumsgivaren gör att värmepumpen får information om temperaturen i boytan så att värmepumpen kan anpassa uppvärmningen därefter.
Mer om styrning av luft-vattenvärmepump

 S

SCOP-värde står för Seasonal Coefficient of Performance och är mått på värmepumpens prestanda vid uppvärmning över en säsong. På svenska kallas det även årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad. SCOP är ett samlingsvärde av olika COP-värden uppmätta under olika förhållanden som ska representera de olika förutsättningarna över en säsong.
Läs mer om värmepumpens COP- och SCOP-värde
SEER-värde står för Seasonal Energy Efficiency Ratio och är ett mått på värmepumpens energieffektivitet vid kyldrift under en säsong. SEER är ett samlingsvärde av olika COP-värden uppmätta under olika förhållanden som ska representera de olika förutsättningarna över en säsong.
Läs mer om SEER- och EER-värde
Shunt är en slags ställbar ventil som används för att reglera temperaturen i värmesystemet. Shunten blandar varmt vatten från värmepumpen med det kallare returledningsvattnet för att få till rätt temperatur på vattnet som sedan skickas ut i husets uppvärmningssystem.
Sjövärme fungerar enligt samma princip som bergvärme och jordvärme, tillsammans med en värmepump. Skillnaden är att man använder solvärmen som finns lagrad på sjöbotten för att värma huset. Vid sjövärme placerar man kollektorslangar på sjöbotten. Genom slangarna skickas en frostskyddad vätska som värms upp av sjöbotten och transporteras tillbaka till värmepumpen i huset.
Lär dig mer om olika sorters geoenergi
Split-system är en luftvärmepump, luft-vattenvärmepump eller AC som har en utedel och en innedel. Utedelen och innedelen är ihopkopplade med ett rörsystem.
Mer om olika sorters luft-vattenvärmepumpar

 

 T

U

Underhållsvärme innebär att du har en lägre värme i ett utrymme eller hus, för att skydda mot fukt- och frysskador, utan att slösa med energi i onödan. Om du har underhållsvärme i sommarstugan och kommer på besök under vintern, går det betydligt snabbare att värma upp och med fjärrstyrning kan man ha koll på värmen även på distans. Med avstängd värme måste man tömma rörsystemet i huset, för att säkerställa att rören inte fryser sönder under vintern.
Läs mer om underhållsvärme
Utegivare en givare som sitter utomhus och mäter utetemperaturen. Givaren skickar informationen till värmepumpen.

 

V

Varmvattenvärmepump eller värmepumpsberedare, producerar varmvatten till husets kranar med hjälp av energieffektiv värmepumpsteknik. Den fyller samma funktion i hemmet som en varmvattenberedare, men ger samma effekt med mycket mindre energiförbrukning och därmed omkostnader.
Lär dig mer om värmepumpsberedare här
Varvtalsreglerad kompressor innebär en steglös styrning av varvtalen. En varvtalsreglerad kompressor kan alltså anpassa varvtalen efter behov, istället för att bara ha ett på- eller av-läge. Kan även kallas inverterstyrd kompressor.
Vattenburet uppvärmningssystem är de rör, radiatorer och slingor för vattenburen golvvärme som finns i många hus. Genom att skicka ut varmt vatten från en värmekälla, värms huset upp. Ett vattenburet uppvärmningssystem är ett effektivt system för värmespridning som inte hindras av stängda dörrar. Det finns många olika värmekällor som kan arbeta med ett vattenburet värmesystem exempelvis olika värmepumpar, pelletspannor, vedpannor, oljepannor, elpannor och fjärrvärme.
Lär dig mer om vattenburen uppvärmning
Verkningsgrad för värmepumpar är ett mått på hur effektiv värmepumpen är. Verkningsgraden fås genom att jämföra hur mycket energi som värmepumpen producerar med den energi som tillförs. COP- och SCOP-värde är ett mått som används för att uttrycka värmepumpens verkningsgrad.
Läs mer om värmepumpens COP- och SCOP-värde
Värmebärare är den vätska som för ut värmen i uppvärmningssystemet och ofta används för att värma upp tappvarmvattnet. Det är vanligt att använda vanligt vatten som värmebärare.

 

Å

Årsvärmefaktor är mått på värmepumpens prestanda vid uppvärmning över en säsong. Det kallas även årsverkningsgrad eller SCOP.
Läs mer om värmepumpens COP- och SCOP-värde