Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Installation av poolvärmepump - Så gör du!

Vi rekommenderar att du tar hjälp av en kunnig installatör vid installation av din poolvärmepump. Information om hur just din poolvärmepump installeras finner du i din manual; här går vi igenom några generella riktlinjer.

Placering av poolvärmepump

Det är viktigt att poolvärmepumpen placeras på rätt sätt, för att undvika onödigt slitage och problem.

På rätt avstånd

Poolvärmepumpen ska placeras så att den har tillgång till frisk luft, el och poolfilterrören. Det är viktigt att poolvärmepumpen inte placeras för nära exempelvis väggar eller buskage. Vilka avstånd som krävs, finner du i manualen. Poolvärmepumpen bör också placeras inom 7,5 meters radie från poolen eller med en total maximal rörlängd på 30 meter, för att inte onödigt mycket värme ska gå förlorad.

På rätt plats i poolsystemet

Det är viktigt att poolvärmepumpen är placerad så att poolvattnet först passerar poolens cirkulationspump och filter, därefter poolvärmepumpen, och att alla kemikalier tillsätts på vattnets väg tillbaka till poolen. Detta för att inte poolvärmepumpen ska ta onödig skada av smuts eller höga koncentrationer av kemikalier.

På rätt underlag

Poolvärmepumpen ska stå på ett plant och stadigt underlag, så den kommer upp en bit från markytan. Exempel på passande underlag är plattor eller ett gjutet fundament.

Vid drift kommer det att bildas kondens på lamellerna i poolvärmepumpen och vid avfrostning kan det komma mycket vatten från poolvärmepumpen - upp till 10 liter i timmen är helt normalt. Detta kondensvatten samlas upp i bottenplattan och rinner ut genom dräneringshål. Det är viktigt att vattnet sedan dräneras på ett lämpligt sätt och har möjlighet att rinna undan.

Vattenanslutningar för poolvärmepump

Poolvärmepumpen ansluts till poolens cirkulationssystem med hjälp av medföljande kopplingar. Du finner närmare instruktioner i din manual.

Bypass till poolvärmepump

Vid köp av vissa av våra poolvärmepumpar ingår bypass-koppling, i andra fall är detta något du kan välja till. Vi rekommenderar att du använder bypasskoppling till din poolvärmepump. Med hjälp av bypassen kan flödet till poolvärmepumpen regleras. Med rätt flöde minskas slitaget på värmeväxlaren, poolvärmepumpen får en mer balanserad drift och du slipper onödiga flödesfel. Dessutom kan du helt strypa flödet till poolvärmepumpen vid underhåll. Justera bypassen enligt instruktionerna i manualen.

Elanslutningar

Det är viktigt att elanslutningarna utförs korrekt i enlighet med manualen. Om du saknar de elektriska förutsättningarna som krävs, måste du anlita en behörig elektriker. El i kombination med vatten är förenat med livsfara, om inte anslutningarna utförs på rätt sätt. All inkoppling av el ska skyddas mot vatteninträngning. Enheten ska anslutas till jordat uttag och skyddas av jordfelsbrytare.