Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Hjälp med värmepumpar? - Polarpumpen är Nordens största återförsäljare av värmepumpar!

Luft-luft

Passar nästan i alla hus, fritidshus, sommarstugor, garage

Låg investering med roduktpriser fr. 6 995 kr

Bra besparing på uppvärmning

Luft-vatten

Passar hus med vattenburen värme

Medel investering med produktpriser fr. 34 900 kr

Bra besparing på uppvärmning och varmvatten

Frånluft

Passar hus med vattenburen värme och mekaniskt ventilationssystem

Medel-Hög investering med produktpriser fr. 38 900 kr

Ok besparing på uppvärmning och varmvatten

Bergvärme

Passar hus med lämplig berggrund och möjlighet att borra

Hög investering med produktpriser fr. 58 900 kr

Bra besparing på uppvärmning och varmvatten

Värmepump lokalt

Vad gäller angående värmepumpar på just din ort?


Besparing
Uppvärmning
Miljövänligt

En värmepump är en värmekälla, som kan spara mycket energi. Med hjälp av värmepumpsteknik kan man hämta energi från luft eller mark och få härlig värme inne, med flera gånger lägre energiförbrukning än med bara el.

Till vår kunskapsbank för värmepumpar

En värmepump utvinner energi från utomhusluft, ventilationsluft, mark, berggrund eller vatten - alla förnyelsebara energikällor. Värmepumparna använder lite elektricitet för att utvinna denna energi och överföra den till husets värmesystem, men en värmepump brukar kunna minska energiförbrukningen drastiskt. På så vis är värmepumpen ett gott val både för miljö och plånbok.

En investering för framtiden

En värmepump är en investering för framtiden. På sikt kommer den lägre energiåtgången leda till att din investering återbetalas, samtidigt som du fortsätter att spara pengar. Som ett miljövänligt alternativ är värmepumpen i dubbelbemärkelse en investering för framtiden.

Att välja värmepump

De olika värmepumparna passar olika förutsättningar. En luft-luftvärmepump sprider värmen via inomhusluften och kräver därför inget vattenburet uppvärmningssystem, vilket alla de andra sorternas värmepumpar gör. Luft-luftvärmepumpen är därför ett givet val för dig med direktverkande el. Luft-luftvärmepumpar är också mycket populära i garage, uterum och andra typer av utrymmen, som mår bra av underhållsvärme.

Har du ett vattenburet uppvärmningssystem, kan du välja mellan en luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump eller bergvärmepump. Dessa värmepumpar ger dessutom varmt tappvatten. Frånluftsvärmepumpen kräver mekanisk ventilation, och bergvärmepumpen kräver att man har möjlighet att borra i berggrunden. Att installera bergvärme kostar mest och återbetalningstiden blir därför lång jämfört med den billigare luft-vattenvärmepumpen.

Vad behöver värmepumpen för att den skall kunna användas i ditt hus?

För datormusen över ikonerna för att se vad de betyder

Luft-luftvärmepumpar

En luft-luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften och sprider den via inomhusluften. Jämfört med alla de andra sorterna är den mycket liten, enkel och billig. Den utgör ett utmärkt komplement till direktverkande el och kan generera en besparing på uppåt 75 % enligt Energimyndighetens tester. Återbetalningstiden är kort, vanligen runt ett par år.

Luft-luft

Luft-vattenvärmepumpar

En luft-vattenvärmepump hämtar energi från utomhusluften och sprider den via husets vattenburna uppvärmningssystem. Den ger också tappvarmvatten. En luft-vattenvärmepump utgör en förhållandevis billig investering, samtidigt som besparingen är mycket stor. Återbetalningtiden blir därför kort.

Effektiviteten är beroende av utomhustemperaturen, men i den södra halvan av Sverige brukar luft-vattenvärmepumpen generera en såpass stor besparing att den nästan når upp till den betydligt dyrare bergvärmens kapacitet.

Luft-vatten

Frånluftsvärmepumpar

En frånluftsvärmepump återvinner energi från ventilationsluften och sprider den via husets vattenburna uppvärmningssystem. Den genererar också tappvarmvatten.

Frånluftsvärmepumpar är främst vanliga i hus som har utrustats för frånluftsvärme vid byggnationen. Även idag utrustas många nybyggda hus med frånluftsvärmepumpar och tidigare värmepumpar kräver utbyte. Kostnadsmässigt ligger de i nivå med luft-vattenvärmepumparna, men når inte alltid upp till samma höga besparing.

Frånluft

Bergvärmepumpar

En bergvärmepump hämtar energi från berggrunden och sprider den via husets vattenburna uppvärmningssystem. Bergvärmepumpar kan även användas till andra typer av markvärme, såsom ytjordsvärme, sjövärme eller grundvattenvärme. Bergvärmepumpen ger förutom värme till golvvärme och radiatorer varmt tappvatten.

Bergvärmepumparna genererar den största besparingen, men kostar också mest att installera. Vanligtvis har bergvärme den längsta återbetalningstiden.

Bergvärme

Anledningarna till att skaffa en värmepump, är många. Här har vi listat de tre vanligaste anledningarna:

1. Billig uppvärmning

Att spara pengar är den vanligaste anledningen att skaffa en värmepump. Med en värmepump kan du minska din elåtgång markant och elräkningen blir mindre. I och med att besparingen är stor, har värmepumpen ofta återbetalat sig inom några år.

Vanligtvis står uppvärmningen för ca 60 % av familjens elåtgång. Enligt Energimyndighetens oberoende tester, sparar en luft-luftvärmepump upp till 75 % av elen som går till uppvärmning. Totalt skulle det innebära att du sparar ca 45 % av din elkonsumtion.

Med en luft-vattenvärmepump sparar du vanligen mer av uppvärmningskostnaden, än med en luft-luftvärmepump. Här räknas även uppvärmning av tappvatten in i ekvationen och du kan spara upp till 65 %.

Dessa jämförelser är mot direktverkande el, om man tidigare har eldat med olja är skillnaden vanligen ännu större.

I diagrammet ovan kan du se skillnaderna i uppvärmningskostnad. Mätningarna har gjorts av Energimyndigheten, och är baserade på ett 1½ plans hus på 120kvm som är byggt mellan 1976-1990.

2. Miljövänlig uppvärmning

Uppvärmningen med en värmepump är också miljövänlig. Du ersätter helt enkelt en del av den el du gör av med till uppvärmning, med gratis förnyelsebar energi från naturen utanför huset. Värmen i utomhusluften kommer ursprungligen från solen och förnyas ideligen.

3. Enkel uppvärmning

Vissa väljer också en värmepump, eftersom att det rör sig om enkel uppvärmning. En värmepump kräver inte mycket underhåll eller skötsel. Har man tidigare eldat med exempelvis ved, kan värmepumpen ge mer tid till annat. Dessutom krävs inga stora förvaringsutrymmen för ved eller pellets

En värmepump flyttar värme, men värmen komprimeras också. En värmepump kan på så vis ge flera gånger så mycket värme, som den energi som går åt för att driva processen. Den utvinner helt enkelt gratis energi från naturen.

Så fungerar värmepumpen

1. I värmepumpens förångare tar köldmediet upp värme och övergår till gasform.

2. I kompressor ökas trycket på köldmediet med följden att temperaturen stiger ytterligare.

3. I kondensorn lämnar köldmediet ifrån sig värme. Eftersom köldmediets temperatur minskar, övergår det återigen till flytande form.

4. I expansionsventilen minskas trycket igen och köldmediets temperatur sjunker ytterligare.

Skillnad mellan olika värmepumpar

I luft/luftvärmepumpen och luft/vattenvärmepumpen är dessa processer uppdelade mellan värmepumpens utedel och innedel. Förångare och kompressor sitter i utedelen, medan kondensorn och expansionsventilen sitter i innedelen. I frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar sitter allt i själva värmepumpen.

Värmepumparna har också olika energikällor och sätt att sprida värmen i hemmet:

Energikälla

Värmespridning

Luft-luftvärmepump

Köldmediet tar upp värme från utomhusluften i värmepumpens utedel.

Värmen överförs från värmepumpens innedel till inomhusluften.

Luft-vattenvärmepump

Köldmediet tar upp värme från utomhusluften i värmepumpens utedel.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Frånluftsvärmepump

Ventilationskanaler för den varma ventilationsluften till frånluftsvärmepumpen.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Bergvärmepump

En kollektorslang hämtar upp värme från berggrunden och för den till värmepumpen.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Avfrostning

Luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar har också en avfrostningsprocess. Vi uppvärmning bildas kondens i värmepumpens utedel. När det är kallt, fryser kondensen. Därför finns inbyggd avfrostning. Avfrostningen kan vara behovsstyrd eller tidsinställd.

Köldmedium

Köldmedium är ett ämne som kan transportera värme. Ett köldmedium skall växla mellan flytande form och gasform vid lämpliga temperaturer och tryckförhållanden.

Förr användes freoner ofta som köldmedium, men man har övergett dessa för mer miljövänliga alternativ. Freoner bryter ner ozonlagret, medan exempelvis R410a, som ofta används i värmepumpar idag, inte påverkar ozonlagret. Forskare har upptäckt att temperaturökningarna på jorden har stannat av de senaste 15 år. De menar att detta beror just på att man har fasat ut freonerna.

Många köldmedium är dock skadliga för miljön på andra sätt, om de läcker ut. Om köldmediet i en värmepump läcker ut, innebär det stora utsläpp av koldioxid. Dessutom är det skadligt för människor. Det är därför viktigt att köldmedier handskas av certifierad kyltekniker.

Värmeväxlare

I en värmeväxlare överförs värme från ett varmt medium till ett kallt. Det finns några olika principer, men den mest effektiva är att låta medierna flöda motflödes. Det är denna princip som används i värmepumpar. Det är denna princip som används i värmepumpar. I värmeöverföringen kan man komma upp i en verkningsgrad på så mycket som 90 %. Dessa värmeväxlare kallas också för plattvärmeväxlare eller korsströmsvärmeväxlare.

Luft-luftvärmepump

Fördelar Nackdelar
 • Stor besparing
 • Liten investering
 • Kort återbetalningstid
 • Passar direktverkande el
 • Kräver inte vattenburen värme
 • Luftkonditionering
 • Luftrening
 • Ev. underhållsvärme
 • Elberoende
 • Inget tappvarmvatten
 • Värmen hindras av stängda dörrar
 • Ljud kan upplevas som störande
 • Endast ett komplement

Luft-vattenvärmepump

Fördelar Nackdelar
 • Stor besparing
 • Relativt liten investering
 • Relativt kort återbetalningstid
 • Värme till golvvärme och radiatorer
 • Tappvarmvatten
 • Bra värmespridning med vattenburet
 • Kan vara primär värmekälla
 • Kan ge poolvärme
 • Elberoende
 • Inte den största möjliga besparingen
 • Ljud från utedelen kan upplevas störande
 • Minskar i effektivitet vid låga temperaturer
 • Dyrt att installera vattenburen värme

Frånluft

Fördelar Nackdelar
 • Besparing
 • Återvinner värme
 • Huset ventileras men värmen behålls
 • Billigare än vissa andra värmepumpar
 • Kräver mekanisk ventilation
 • Begränsad energikälla
 • Relativt lång återbetalningstid

Bergvärme

Fördelar Nackdelar
 • Mycket stor besparing
 • "Osynlig"
 • Tyst
 • Vanligt system i Sverige
 • Dyrt att borra och installera
 • Kräver tillstånd från kommunen (kostar)
 • Att borra i marken medför risker för huset
 • Bergvärmepumpar är dyra att reparera och byta ut
 • Passar inte alltid

1. Typ av värmepump

Vilken värmepump passar dig och din fastighet? Luftvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften. För att utvärdera befintliga behov bör du bland annat se över huruvida du vill att pumpen ska kopplas till ett vattenburet värmesystem och tappvatten eller inte. Fördelarna med luftvärmepumpar är bland annat att ingen påverkan görs på tomten och den har en låg investeringskostnad.

2. Huset

Hur mycket yta ska du värma? Det är bra att ha koll på ungefär hur många kvadratmeter som du önska uppvärmning när du bestämmer hur pass mycket kapacitet din värmepump ska ha.

3. Energibehov och dimensionering

Hur stor pump behöver du? Om du har ett hus med bristfällig isolering och fönsterglas kommer du att behöva en pump med större kapacitet än ett hus av samma yta med bättre isolering och 3-glas. En värmepumps kapacitet mäts i antal kW värme som pumpen maximalt kan leverera. Det kan behövas en aningen större pump om du även ska värma tappvattnet (luft-vattenvärmepump). Som regel är det bättre med en lite "för" stor pump än en lite för liten. De flesta av dagens luftvärmepumpar är varvtalsstyrda (inverter) vilket innebär att de aldrig jobbar hårdare än vad huset kräver och således kan de i princip inte vara för stora.

Läs mer under 10 snabba frågor om luftvärmepumpar

4. Installation

Vill du köpa din värmepump med eller utan installation? En ej installerad pump gör ingen nytta! Enligt lag måste en värmepump installeras av en certifierad installatör bland annat eftersom man handskas med miljöskadliga ämnen. Dessutom går det inte att säkra pumpens prestanda om installationen inte utförs av ett proffs.

Läs mer om vad som ingår i vår installation.

5. El

De flesta luft-luftvärmepumpar kopplas in via ett eluttag via ett 220-230(V)-uttag och 10Á-säkring. En del pumpar med större kapacitet kräver att du du byter till en starkare säkring. Vad gäller eluttag kan detta lätt placeras nära pumpen efter att den har installerats och man vet var den sitter. Tills dess kopplar du in pumpen via förlängningssladd.

Läs mer om hur vår installation går till.

6. Fjärr-styrning

Önskar du kunna fjärr-styra din pump? Om du planerar att installera din pump i din fritidsbostad kan det vara bra att kunna fjärr-styra pumpens funktioner och termostatinställning för bästa komfort. Många som installerar värmepump uppskattar att kunna anlända till en redan uppvärmd stuga.

Läs mer om fjärr-styrning.

7. Tillbehör

Vill du ha något extra tillbehör till pumpen? Många vill till exempel snygga till fasaden och tomten lite extra och låter montera ett värmepumpsskydd för en trevligare visuell upplevelse.

Läs mer om värmepumpsskydd.

8. Finansiering

Tänk över hur du ska finansiera din investering. Vill du betala allt på en gång eller via delbetalning?

Läs mer om våra betalsätt.

9. ROT-avdrag

Är du berättigad till ROT-avdrag och i så fall hur mycket kan totalpriset reduceras? Det är mycket ovanligt att någon inte är berättigad till avdrag.

Ta reda på förutsättningarna genom att läsa om ROT-avdrag.

Grattis! Du verkar ha ordning på allt som behövs och är redo att köpa en värmepump.

Energimärkning finns för att upplysa dig som konsument om produkters energianvändning, och på så vis underlätta för dig att göra energismarta val. Alla EU-länder har samma energimärkning och kravet på energimärkning regleras av energimärkningsdirektivet och är kopplat till ekodesignkraven.

Både bokstäver och färger

Energimärkningen går idag från G till A+++ och från rött till grönt. Tidigare gick skalan från G-A, men då produkterna blev allt mer energieffektiva, hade så många den högsta energiklassen, att det blev nödvändigt att utöka med fler klasser.

För varje produktgrupp gäller en egen indelning av de olika energiklasserna och skillnaden mellan energiklasserna kan alltså vara olika stor i olika produktgrupper.

Detta gäller för värmepumpar

Värmepumparna hamnar i två olika produktgrupper. Luft-luftvärmepumpar regleras av samma kriterier som luftkonditioneringsaggregat och fläktar, medan värmepumpar, som ger värme till vattenburna värmesystem (exempelvis luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar), hamnar i en annan produktkategori med exempelvis oljepannor och elpannor.

Luft-luftvärmepumpar

Energimärkning luft-luft

Luft-luftvärmepumpar märks med energiklass för både uppvärmning och luftkonditionering. Det gemensamma europeiska direktivet har länge haft luftkonditioneringen i fokus, men en ny förordning har prioriterat upp uppvärmningen, och på så vis även tvingat tillverkarna att lägga om sitt fokus. Ekodesignkraven har införts stegvis. Till att börja med gällde förordningen luftkonditioneringsaggregat och luft-luftvärmepumpar med en effekt under 12 kW, samt fläktar med en effekt under 125 W.

Detta kan du få ut av energimärkningensetiketten:

 • SCOP-värdet, för mittenzonen och eventuellt de två övriga
 • Energiklass värme för mittenzonen och eventuellt de två övriga
 • SEER-värdet
 • Energiklass kyla
 • Ljudnivå ute
 • Ljudnivå inne

Idag är det obligatoriskt för tillverkarna att redovisa SCOP-värdet för den mellersta zonen, värden för den varma och kalla zonen är valfria. Vissa tillverkare stoltserar gärna med sina siffror och visar upp mer än nödvändigt, medan andra håller sig till minimumkravet, vilket också innebär att du som kund hittar olika mycket siffror på olika produkter i vår butik.

Så vad betyder då etiketterna med de olika färgerna och bokstäverna? Energiklassen baseras endast på SCOP-värde för uppvärmning och SEER-värme för luftkonditionering.

Följande värden innebär de olika energimärkningarna:

Energiklass SCOP SEER
A+++ från 5,1 från 8,5
A++ 4,6-5,1 6,1-8,5
A+ 4,0-4,6 5,6-6,1
A 3,4-4,0 5,1-5,6
B 3,1-3,4 4,6-5,1
C 2,8-3,1 4,1-5,1
D 2,5-2,8 3,6-4,1

Övriga värmepumpar

När det gäller de andra värmepumparna, som ger värme till vattenburen uppvärmning, så infördes EU:s ekodesign- och energimärkningskrav den 26 september 2015 och kommer att skärpas efter hand. Kraven gäller inte bara värmepumpar, utan också gaspannor, oljepannor och elpannor. Även här kommer det att krävas en mer omfattande märkning med fokus på både energiförbrukning och bullernivåer, för att underlätta för kunderna att välja en bra och energisnål värmepump.

Ofta finns flera olika etiketter för denna typ av värmepumpar. Detta beror på att värmepumpen har flera funktioner. En systemetikett kan ibland användas, om det sammanhängande systemet gör att energieffektiviteten ökar, exempelvis på grund utav en smart styrning eller solslingor.

Varmvattenberedare, varmvattenvärmepumpar och ackumulatortankar

När det gäller varmvattenberedare eller varmvattenvärmepumpar med egen produktion av tappvatten finns egen energimärkning som baseras på hur effektivt pannan värmer vatten. För varmvattenvärmepumpar ingår även SCOP-värde i olika zoner, som för en vanlig värmepump.

Ackumulatortankar, som ofta används till värmepumpar, har en egen energimärkning, som istället baseras på energiförluster vid lagring.

Energimärkningskrav för Internetbutiker

Sedan den 1 januari 2015 måste energimärkningen redovisas för produkter även i Internetbutiker, men detta gäller endast "nya produkter med nytt modellnummer som placeras på marknaden efter 1 januari 2015". För äldre produkter "tillåts" att man använder energimärkningen för produkter som omfattas av dessa regler, men det är alltså inget krav. Ni kommer alltså successivt att få se energimärkning på fler av våra produkter i butiken. Det ställs även krav på att produktblad ska vara tillgängliga för produkten.

Eftersom värmepumpar till vattenburen värme inte omfattades av energimärkningskraven förrän den 26 september 2015, är det alltså först då kravet på energimärkning på Internet började gälla.

Energimärkningsetiketten och produktbladet produceras av tillverkaren, men det är Internetbutikens ansvar att dessa finns tillgängliga på produkterna.

Via länken nedan kan du ta del av vad Energimyndigheten skriver om energimärkning på Internet. Där finns även länkar till de aktuella EU-förordningarna.

Energimyndigheten om energimärkningskrav för Internet

Energisnål betyder inte bra effekt

Observera att energimärkningen till stor del endast handlar om hur energisnåla produkter är och inte vilken effekt de ger. Den mest energisnåla värmepumpen kanske inte räcker till att värma ett större hus.

Läs mer om effekt

Källa: www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lag-och-ratt/energimarkningsdirektivet

COP-värdet och SCOP-värdet är mått på värmepumpens prestanda i värmedrift. Motsvarigheten vid kyldrift är EER-värde och SEER-värde.

Detta är COP

COP står för Coefficient of Performance och är alltså ett mått på värmepumpens prestanda. På svenska kallas det ofta värmefaktor eller verkningsgrad. COP-värdet är en jämförelse mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot den effekt som värmepumpen förbrukar. Ett COP-värde på 5,2 innebär alltså att värmepumpen ger 5,2 gånger så mycket energi som den förbrukar.

Då mäts COP

COP-värdet mäts vanligen vid standardiserade förutsättningar. Nedan visas de vanligaste förhållandena för mätning av COP för olika värmepumpar:

 • Luft-luftvärmepumpar - +20°C inomhus och +7°C utomhus
 • Luft-vattenvärmepumpar - +35°C i framledning och +7°C utomhus
 • Frånluftsvärmepumpar - +35°C i framledning och +20°C inomhusluft
 • Bergvärmepumpar (sjövärme, jordvärme) - +35°C i framledning +0°C från kollektorn

Ibland redovisas även COP-värden för andra temperaturer och olika kompressoreffekter. För frånluftsvärmepumpen kan det även redovisas COP-värden för olika frånluftsflöden.

Detta är SCOP

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance och är alltså ett mått på värmepumpens prestanda under en säsong. På svenska säger man också årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad. Rent praktiskt innebär det att man mäter COP-värdet vid olika utomhustemperaturer och räknar samman detta till ett genomsnittligt säsongsvärde. SCOP-värdet utvecklades för att ge en mer rättvisande bild av värmepumpens prestanda.

SCOP-värde för olika zoner

På energimärkningen för luft-luftvärmepumpar redovisas idag SCOP-värdet för upp till tre olika zoner. Zonerna motsvarar klimatet i Aten, Strasbourg och Helsingfors. Rent praktiskt viktar man COP-värdet för olika temperaturer på olika sätt, när man räknar ihop SCOP-värdet. I den kalla zonen lägger man mer vikt vid COP-värdet i minusgrader och i Aten bryr man sig inte om riktigt kalla temperaturer överhuvudtaget. Om inget annat anges är det vanligtvis SCOP-värdet för den mellersta zonen som anges i de tekniska specifikationerna.

Bra att veta i sammanhanget är att den kallaste temperaturen man räknar med i SCOP-värdet är -7°C. Det diskuteras om man även ska lägga till -15°C för den kalla zonen, som Sverige tillhör.

SCOP-värdet avgör energiklassen

Energimärkningen visar alltså SCOP-värdet för de olika zonerna, men också energiklassen. Det är SCOP-värdet som avgör vilken energiklass värmepumpen räknas till vid värmedrift.

Läs mer om Energimärkning

Att tänka på med COP & SCOP

COP och SCOP kan vara bra vägvisare vid valet av värmepump, men det är viktigt att du känner till bristerna:

COP säger inget om besparing i Sverige

COP-värdet är ett riktigt dåligt mått på en luftvärmepumps prestanda i Sverige. Som svensk vill man helt enkelt inte ha en luftvärmepump som är bra vid +7°C utomhus, för det är vid minusgrader man verkligen kan spara pengar. Dessutom spelar luftvärmepumparnas förmåga till avfrostning en stor roll vid kallare temperaturer och avfrostning ingår inte i COP-värdet för luftvärmepumpar.

För andra värmepumpar är 35°C i framledning en ganska låg temperatur, som möjligen passar till golvvärme, men vid radiatorer, särskilt äldre sådana vill du troligen ha en högre framledning.

I SCOP ingår inte riktigt låga temperaturer

SCOP-värdet är något mer rättvisande än COP-värdet. Särskilt om man får veta SCOP-värdet för den kalla zonen, men detta är tyvärr ovanligt. Samtidigt är den kallaste temperaturen som ingår i SCOP-värdet -7°C. I stora delar av Sverige blir det ofta betydligt kallare än så under vintern.

Värdena säger inget om faktisk effekt

COP och SCOP är jämförelser mellan förbrukning och den effekt man får ut. Det är inte ett mått på den faktiska effekten. Därför har svagare värmepumpar ofta högre COP- och SCOP-värden än starkare. Att ett COP-värde är bra vid låga temperaturer betyder alltså inte att du får ut mycket värme från värmepumpen, bara att du får ut mycket värme jämfört med hur mycket den förbrukar.

Att endast gå efter bra COP eller SCOP är som att köpa den mest bensinsnåla bilen, om man vet att man mest ska köra på motorväg.

Hur kompenserar jag för problemen?

Ett bra komplement till att titta på COP och SCOP är att även titta på värmepumpens maximala effekt och vilken effekt värmepumpen ger vid kalla temperaturer. Detta gäller särskilt dig som bor i lite kallare delar i Sverige. På så vis kan du se vilken värmepump som verkligen presterar, när du behöver det som mest.

Läs mer om effekt

EER-värdet och SEER-värdet är mått på värmepumpens prestanda i kyldrift. Motsvarigheten vid värmedrift är COP-värde och SCOP-värde. Luft-luftvärmepumpar ger möjlighet till kyldrift. Vissa luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar kan ge kyldrift, men då krävs vanligen speciella tillbehör.

Detta är EER-värde

EER står för Energy Efficiency Ratio och är alltså ett mått på värmepumpens energieffektivitet. Närmare bestämt visar EER-värdet på värmepumpens prestanda i kyldrift. EER-värdet är en jämförelse mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot den effekt som värmepumpen förbrukar. Ett EER-värde på 5,6 innebär alltså att värmepumpen ger 5,6 gånger så mycket energi som den förbrukar.

För luft-luftvärmepumpar mäts EER-värdet vanligen vid 35°C utomhus och 27°C inomhus med en relativ luftfuktighet på 50 %.

Detta är SEER-värde

SEER står för Seasonal Energy Efficiency Ratio och är ett mått på luftvärmepumpens energieffektivitet vid luftkonditionering utslaget över en säsong. Rent praktiskt mäter man EER-värdet vid några olika temperaturer och viktar dessa värden olika för att få ut ett genomsnittligt säsongsvärde.

SEER-värde i en zon

Den europeiska energimärkningen redovisar SCOP-värde för tre olika zoner, men SEER-värde för endast en zon. Det klimat som är standardklimatet vid uträkning av SEER, är klimatet i Strasbourg.

SEER-värdet avgör energimärkningen

Energimärkningen visar alltså värmepumpens SEER-värde, men också energiklassen. Det är SEER-värdet som avgör vilken energiklass värmepumpen räknas till vid kyldrift.

Läs mer om Energimärkning

Att tänka på med EER & SEER

Vid val av luftkonditionering eller värmepump kan EER- och SEER-värdena utgöra en god ugångspunkt för jämförelser mellan olika maskiner. Du bör dock vara medveten om vad värdena inte berättar.

EER-värdets temperaturer orealistiska för Sverige

Det är mycket ovanligt med temperaturer på 35°C i Sverige. Dessutom är det inte troligt att en svensk nöjer sig med att sänka temperaturen till 27°C inomhus. Utgångspunkten för EER-värdet är därför orealistisk för svenska förhållanden.

Strasbourg är varmare än Sverige

Om du väljer att titta på SEER-värdet, bör du veta att klimatet i Strasbourg är betydligt varmare än i Sverige. Det är rimligt att anta att luftkonditionering inte används i samma utsträckning i Sverige.

Luftfuktigheten påverkar

Luftfuktigheten påverkar luftvärmepumpens prestanda och EER-värdet mäts vid relativt låga 50 % luftfuktighet. Luft som kyls ner får en ökad relativ luftfuktighet och kan tvingas lämna ifrån sig fukt. När temperaturen sjunker framåt kvällen, ökar luftfuktigheten. Hög luftfuktighet gör att värmen upplevs som mer tryckande och det är troligare att luftkonditioneringen sätts på.

Missvisande för södra Europa

Att man endast mäter för klimatet i Strasbourg innebär naturligtvis att SEER-värdet är mycket missvisande i södra Europa, där luftkonditionering används i betydligt större utsträckning.

Uppgifterna om en värmepumps effekt eller kapacitet kan ge viktig information i valet av värmepump, men hur ska du tolka de olika siffrorna?

Vilken effekt behöver jag?

Värmepumpens effekt beror på hur stort utrymme den ska värma, var i landet värmepumpen befinner sig och husets egenskaper.

Dimensionering av luft-luftvärmepump

Hur stor yta en luft-luftvärmepump kan värma eller kyla beräknas utifrån dess maximala värmekapacitet. Under optimala förutsättningar behövs en kapacitet på ca 40-50 Watt/m² i värmedrift och ca 70 Watt/m² i kyldrift.

Läs mer om storlek på luft-luftvärmepump

Dimensionering av luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump och bergvärmepump

Att dimensionera övriga värmepumpar är mer kompext och vi rekommenderar att du kontaktar våra rådgivare för att få hjälp. Du når dem på 0770 - 777 600 eller via vårt kontaktformulär.

Läs mer: Dimensionering av luft-vattenvärmepump Dimensionering av frånluftsvärmepump Dimensionering av bergvärmepump

Maximal effekt/kapacitet

Den maximala effekten ska matcha husets storlek. Du kan utgå ifrån den maximala kapacitetet när du beräknar hur stor värmepump som behövs - se stycket ovan.

Nominell effekt/kapacitet

Den nominella kapaciteten är den kapacitet värmepumpen ger när COP-värdet eller EER-värdet mäts. Det finns delade åsikter om vad som avgör vad som räknas som den nominella effekten. Oavsett spelar den nominella effekten liten roll, när du ska hitta en värmepump som passar dina behov.

Lägsta effekt/kapacitet

Den lägsta effekten värmepumpen ger är viktig. Värmepumpen kan inte varva ned mer än den lägsta kapaciteten. Om det inte behövs så mycket effekt stannar den, för att sedan starta igen när behovet uppstår. I ett mindre hus kan detta innebära många starter och stopp under höst och vår, trots att värmepumpen har en inverterkompressor. Till ett mindre hus eller utrymme bör du därför välja en värmepump med en låg lägta kapacitet.

Effekt vid olika temperaturer

Vissa tillverkare lämnar ut uppgifter om effekt vid olika temperaturer. Detta är särskilt intressanta uppgifter för dig som bor i kallare delar av landet. Det är vid låga temperaturer du kan spara som mest pengar med en bra värmepump.

Genom att välja en värmepump som ger en hög effekt vid låga temperaturer, kan du få ut mer värme från värmepumpen vid låga utomhustemperaturer. Med en luft-luftvärmepump innebär det att du slipper utnyttja kompletterande värmekällor i stor utsträckning och med övriga värmepumpar att elpatronen utnyttjas mindre.

I värmepumpar finns köldmedium. Det är en grundbult i värmepumpens funktion.

Certifierad installatör krävs vid vissa värmepumpsinstallationer

För att installera vissa värmepumpar, måste man vara certifierad. Polarpumpen anlitar självfallet endast installatörer som innehar de certifieringar som krävs. Beställer du din installation via oss, kan du alltså självklart känna dig trygg med att allt kommer att utföras enligt lag.

Lagen gör skillnad på anläggningar som är hermetiskt slutna eller inte. I en hermetiskt sluten anläggning är köldmediekretsen redan sluten och det krävs alltså inget ingrepp i köldmediekretsen på plats. I en icke-hermetisk anläggning sluts köldmediekretsen vid installationen och då krävs en certifierad kyltekniker enligt lag.

 • Krav på kyltekniker: luft-luftvärmepump, luft-vattenvärmepump med split-utförande
 • Inte krav på kyltekniker: luft-vattenvärmepump med package-utförande, frånluftsvärmepump, bergvärmepump

Vad är köldmedium?

Ett köldmedium är ett ämne som används för att transportera värme. Köldmedium används både i maskiner som värmer, exempelvis värmepumpar, och i maskiner som kyler såsom kylskåp, frysar och luftkonditionering. I alla maskinerna flyttas värme. För att kyla flyttar man bort värme och för att värma flyttar man dit värme.

I dessa maskiner manipulerar man med fysikens lagar. Genom att ändra trycket på köldmediet, kan man flytta dess kokpunkt. På så vis kan man tvinga det att koka vid riktigt låga temperaturer (där det hämtar värme) och kondensera vid betydligt högre temperaturer, för att på så vis lämna ifrån sig värme.

Köldmedium och miljön

Tyvärr är köldmedier med riktigt bra egenskaper sett ur ett värmeflyttarperspektiv, som regel inte lika bra för miljön. Om köldmediet läcker ut, kan det skada miljön. Det finns två sorters påverkan på miljön – påverkan på den globala uppvärmningen och påverkan på ozonskiktet. Montreal-protokollet som skrevs under 1987, gick ut på att man skulle fasa ut bl.a. köldmedier med en negativ påverkan på ozonskiktet; idag är de helt förbjudna. Detta har gett resultat; ozonskiktet återhämtar sig långsamt.

Påverkan på växthuseffekten - Global Warming Potential (GWP)

Med Global Warming Potential menas hur stor påverkan ett köldmedium har på växthuseffekten, vid ett eventuellt läckage. Man jämför med vanlig koldioxid, som har värdet 1. Ibland talar man istället på svenska om koldioxidekvivalenter.

Påverkan på ozonskiktet - Ozone Depletion Potential (ODP)

Med Ozone Depletion Potential menas hur stor påverkan ett ämne har på ozonskiktet. Köldmediet R11 har värdet 1, och andra köldmedier jämförs alltså mot detta. Det är köldmedier som innehåller klor (grupperna CFC och HCFC) som kan skada ozonskiktet. Idag tillåts endast köldmedier med 0 i ODP-värde (gruppen HFC).

Freon, f-gas eller köldmedium?

Köldmedium, f-gas och freon är mer eller mindre samma sak. Freon är egentligen ett produktnamn och användes förr generellt för att beteckna köldmedium. I Sverige är namnet så starkt förknippat med de förbjudna köldmedierna, som kan påverka ozonskiktet, att ordet sällan används. Idag pratar man istället om f-gas (flourerande växthusgas) eller köldmedium. Flourerande innebär att flour ingår i den kemiska föreningen. Alla köldmedier är inte flourerande växthusgaser.

F-gasförordningen reglerar användningen av köldmedium

F-gasförordningen 517/2014 är framtagen av EU och har som mål att minska utsläppen av f-gas med ⅔. Den nya förordningen trädde i kraft i januari 2015 och ersatte därmed den tidigare versionen. I förordningen regleras exempelvis vem som får installera system med f-gas, hur f-gas ska återvinnas, i vilka fall det krävs läckagekontroller och hur mycket f-gas ett system får innehålla.

Den största förändringen i och med den senaste förordningen är att man gått från att räkna på hur stor mängd köldmedium som används i olika maskiner, till vilken potentiell miljöpåverkan köldmediet har. Successivt ska man också trappa ner på användandet av köldmedier med högt GWP-värde.

Vilka köldmedium används?

Det är främst två köldmedium som används i värmepumpar idag. Det rör sig om R410a och R32. R32 är den senaste flugan; ett resultat av den nya f-gasförordningens krav på nedtrappning av köldmedier med högt GWP-värde. R32 har ett betydligt lägre GWP-värde än R410a, och dessutom behöver man inte använda lika mycket. Den potentiella påverkan på växthuseffekten sjunker därmed till ca 22 %, om man använder R32 istället för R410a.

I tekniska data anger vi vilket köldmedium som används och i vilken mängd.

Tekniska data för köldmedierör

I tekniska data kan du utläsa en massa information runt vad som gäller för köldmedierrör till den aktuella värmepumpen. Detta är egentligen information till installatören och inget som du behöver fundera närmare på.

Vi anger:

 • Hur långa köldmedierör det får vara – maximalt, minimum och utan att det krävs påfyllning av köldmedium.
 • Hur stor höjdskillnad det kan vara mellan utedel och innedel.
 • Vilken typ av röranslutningar som ska användas.
 • Hur mycket köldmedium som ska användas vid påfyllning.

Återvinning av köldmedium

En värmepump ska lämnas in till återvinningscentralen, när den inte längre ska användas. I de fall där köldmediekretsen slutits på plats, måste en certifierad kyltekniker enligt lag, ta hand om avtappningen av köldmedium. Om du vill ersätta en gammal luftvärmepump med en ny, kan vår installatör hjälpa dig med nedmonteringen. Du finner mer information på produkten för installation, om vad som gäller.

Detta är en värmepump

En värmepump är en värmekälla, som kan spara mycket energi. Med hjälp av värmepumpsteknik kan man hämta energi från luft eller mark och få härlig värme inne, med flera gånger lägre energiförbrukning än med bara el.

Till vår kunskapsbank för värmepumpar

En värmepump utvinner energi från utomhusluft, ventilationsluft, mark, berggrund eller vatten - alla förnyelsebara energikällor. Värmepumparna använder lite elektricitet för att utvinna denna energi och överföra den till husets värmesystem, men en värmepump brukar kunna minska energiförbrukningen drastiskt. På så vis är värmepumpen ett gott val både för miljö och plånbok.

En investering för framtiden

En värmepump är en investering för framtiden. På sikt kommer den lägre energiåtgången leda till att din investering återbetalas, samtidigt som du fortsätter att spara pengar. Som ett miljövänligt alternativ är värmepumpen i dubbelbemärkelse en investering för framtiden.

Att välja värmepump

De olika värmepumparna passar olika förutsättningar. En luft-luftvärmepump sprider värmen via inomhusluften och kräver därför inget vattenburet uppvärmningssystem, vilket alla de andra sorternas värmepumpar gör. Luft-luftvärmepumpen är därför ett givet val för dig med direktverkande el. Luft-luftvärmepumpar är också mycket populära i garage, uterum och andra typer av utrymmen, som mår bra av underhållsvärme.

Har du ett vattenburet uppvärmningssystem, kan du välja mellan en luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump eller bergvärmepump. Dessa värmepumpar ger dessutom varmt tappvatten. Frånluftsvärmepumpen kräver mekanisk ventilation, och bergvärmepumpen kräver att man har möjlighet att borra i berggrunden. Att installera bergvärme kostar mest och återbetalningstiden blir därför lång jämfört med den billigare luft-vattenvärmepumpen.

Vad behöver värmepumpen för att den skall kunna användas i ditt hus?

För datormusen över ikonerna för att se vad de betyder

Luft-luftvärmepumpar

En luft-luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften och sprider den via inomhusluften. Jämfört med alla de andra sorterna är den mycket liten, enkel och billig. Den utgör ett utmärkt komplement till direktverkande el och kan generera en besparing på uppåt 75 % enligt Energimyndighetens tester. Återbetalningstiden är kort, vanligen runt ett par år.

Luft-luft

Luft-vattenvärmepumpar

En luft-vattenvärmepump hämtar energi från utomhusluften och sprider den via husets vattenburna uppvärmningssystem. Den ger också tappvarmvatten. En luft-vattenvärmepump utgör en förhållandevis billig investering, samtidigt som besparingen är mycket stor. Återbetalningtiden blir därför kort.

Effektiviteten är beroende av utomhustemperaturen, men i den södra halvan av Sverige brukar luft-vattenvärmepumpen generera en såpass stor besparing att den nästan når upp till den betydligt dyrare bergvärmens kapacitet.

Luft-vatten

Frånluftsvärmepumpar

En frånluftsvärmepump återvinner energi från ventilationsluften och sprider den via husets vattenburna uppvärmningssystem. Den genererar också tappvarmvatten.

Frånluftsvärmepumpar är främst vanliga i hus som har utrustats för frånluftsvärme vid byggnationen. Även idag utrustas många nybyggda hus med frånluftsvärmepumpar och tidigare värmepumpar kräver utbyte. Kostnadsmässigt ligger de i nivå med luft-vattenvärmepumparna, men når inte alltid upp till samma höga besparing.

Frånluft

Bergvärmepumpar

En bergvärmepump hämtar energi från berggrunden och sprider den via husets vattenburna uppvärmningssystem. Bergvärmepumpar kan även användas till andra typer av markvärme, såsom ytjordsvärme, sjövärme eller grundvattenvärme. Bergvärmepumpen ger förutom värme till golvvärme och radiatorer varmt tappvatten.

Bergvärmepumparna genererar den största besparingen, men kostar också mest att installera. Vanligtvis har bergvärme den längsta återbetalningstiden.

Bergvärme

Anledningarna till att skaffa en värmepump, är många. Här har vi listat de tre vanligaste anledningarna:

1. Billig uppvärmning

Att spara pengar är den vanligaste anledningen att skaffa en värmepump. Med en värmepump kan du minska din elåtgång markant och elräkningen blir mindre. I och med att besparingen är stor, har värmepumpen ofta återbetalat sig inom några år.

Vanligtvis står uppvärmningen för ca 60 % av familjens elåtgång. Enligt Energimyndighetens oberoende tester, sparar en luft-luftvärmepump upp till 75 % av elen som går till uppvärmning. Totalt skulle det innebära att du sparar ca 45 % av din elkonsumtion.

Med en luft-vattenvärmepump sparar du vanligen mer av uppvärmningskostnaden, än med en luft-luftvärmepump. Här räknas även uppvärmning av tappvatten in i ekvationen och du kan spara upp till 65 %.

Dessa jämförelser är mot direktverkande el, om man tidigare har eldat med olja är skillnaden vanligen ännu större.

I diagrammet ovan kan du se skillnaderna i uppvärmningskostnad. Mätningarna har gjorts av Energimyndigheten, och är baserade på ett 1½ plans hus på 120kvm som är byggt mellan 1976-1990.

2. Miljövänlig uppvärmning

Uppvärmningen med en värmepump är också miljövänlig. Du ersätter helt enkelt en del av den el du gör av med till uppvärmning, med gratis förnyelsebar energi från naturen utanför huset. Värmen i utomhusluften kommer ursprungligen från solen och förnyas ideligen.

3. Enkel uppvärmning

Vissa väljer också en värmepump, eftersom att det rör sig om enkel uppvärmning. En värmepump kräver inte mycket underhåll eller skötsel. Har man tidigare eldat med exempelvis ved, kan värmepumpen ge mer tid till annat. Dessutom krävs inga stora förvaringsutrymmen för ved eller pellets

En värmepump flyttar värme, men värmen komprimeras också. En värmepump kan på så vis ge flera gånger så mycket värme, som den energi som går åt för att driva processen. Den utvinner helt enkelt gratis energi från naturen.

Så fungerar värmepumpen

1. I värmepumpens förångare tar köldmediet upp värme och övergår till gasform.

2. I kompressor ökas trycket på köldmediet med följden att temperaturen stiger ytterligare.

3. I kondensorn lämnar köldmediet ifrån sig värme. Eftersom köldmediets temperatur minskar, övergår det återigen till flytande form.

4. I expansionsventilen minskas trycket igen och köldmediets temperatur sjunker ytterligare.

Skillnad mellan olika värmepumpar

I luft/luftvärmepumpen och luft/vattenvärmepumpen är dessa processer uppdelade mellan värmepumpens utedel och innedel. Förångare och kompressor sitter i utedelen, medan kondensorn och expansionsventilen sitter i innedelen. I frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar sitter allt i själva värmepumpen.

Värmepumparna har också olika energikällor och sätt att sprida värmen i hemmet:

Energikälla

Värmespridning

Luft-luftvärmepump

Köldmediet tar upp värme från utomhusluften i värmepumpens utedel.

Värmen överförs från värmepumpens innedel till inomhusluften.

Luft-vattenvärmepump

Köldmediet tar upp värme från utomhusluften i värmepumpens utedel.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Frånluftsvärmepump

Ventilationskanaler för den varma ventilationsluften till frånluftsvärmepumpen.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Bergvärmepump

En kollektorslang hämtar upp värme från berggrunden och för den till värmepumpen.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Avfrostning

Luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar har också en avfrostningsprocess. Vi uppvärmning bildas kondens i värmepumpens utedel. När det är kallt, fryser kondensen. Därför finns inbyggd avfrostning. Avfrostningen kan vara behovsstyrd eller tidsinställd.

Köldmedium

Köldmedium är ett ämne som kan transportera värme. Ett köldmedium skall växla mellan flytande form och gasform vid lämpliga temperaturer och tryckförhållanden.

Förr användes freoner ofta som köldmedium, men man har övergett dessa för mer miljövänliga alternativ. Freoner bryter ner ozonlagret, medan exempelvis R410a, som ofta används i värmepumpar idag, inte påverkar ozonlagret. Forskare har upptäckt att temperaturökningarna på jorden har stannat av de senaste 15 år. De menar att detta beror just på att man har fasat ut freonerna.

Många köldmedium är dock skadliga för miljön på andra sätt, om de läcker ut. Om köldmediet i en värmepump läcker ut, innebär det stora utsläpp av koldioxid. Dessutom är det skadligt för människor. Det är därför viktigt att köldmedier handskas av certifierad kyltekniker.

Värmeväxlare

I en värmeväxlare överförs värme från ett varmt medium till ett kallt. Det finns några olika principer, men den mest effektiva är att låta medierna flöda motflödes. Det är denna princip som används i värmepumpar. Det är denna princip som används i värmepumpar. I värmeöverföringen kan man komma upp i en verkningsgrad på så mycket som 90 %. Dessa värmeväxlare kallas också för plattvärmeväxlare eller korsströmsvärmeväxlare.

Luft-luftvärmepump

Fördelar Nackdelar
 • Stor besparing
 • Liten investering
 • Kort återbetalningstid
 • Passar direktverkande el
 • Kräver inte vattenburen värme
 • Luftkonditionering
 • Luftrening
 • Ev. underhållsvärme
 • Elberoende
 • Inget tappvarmvatten
 • Värmen hindras av stängda dörrar
 • Ljud kan upplevas som störande
 • Endast ett komplement

Luft-vattenvärmepump

Fördelar Nackdelar
 • Stor besparing
 • Relativt liten investering
 • Relativt kort återbetalningstid
 • Värme till golvvärme och radiatorer
 • Tappvarmvatten
 • Bra värmespridning med vattenburet
 • Kan vara primär värmekälla
 • Kan ge poolvärme
 • Elberoende
 • Inte den största möjliga besparingen
 • Ljud från utedelen kan upplevas störande
 • Minskar i effektivitet vid låga temperaturer
 • Dyrt att installera vattenburen värme

Frånluft

Fördelar Nackdelar
 • Besparing
 • Återvinner värme
 • Huset ventileras men värmen behålls
 • Billigare än vissa andra värmepumpar
 • Kräver mekanisk ventilation
 • Begränsad energikälla
 • Relativt lång återbetalningstid

Bergvärme

Fördelar Nackdelar
 • Mycket stor besparing
 • "Osynlig"
 • Tyst
 • Vanligt system i Sverige
 • Dyrt att borra och installera
 • Kräver tillstånd från kommunen (kostar)
 • Att borra i marken medför risker för huset
 • Bergvärmepumpar är dyra att reparera och byta ut
 • Passar inte alltid

1. Typ av värmepump

Vilken värmepump passar dig och din fastighet? Luftvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften. För att utvärdera befintliga behov bör du bland annat se över huruvida du vill att pumpen ska kopplas till ett vattenburet värmesystem och tappvatten eller inte. Fördelarna med luftvärmepumpar är bland annat att ingen påverkan görs på tomten och den har en låg investeringskostnad.

2. Huset

Hur mycket yta ska du värma? Det är bra att ha koll på ungefär hur många kvadratmeter som du önska uppvärmning när du bestämmer hur pass mycket kapacitet din värmepump ska ha.

3. Energibehov och dimensionering

Hur stor pump behöver du? Om du har ett hus med bristfällig isolering och fönsterglas kommer du att behöva en pump med större kapacitet än ett hus av samma yta med bättre isolering och 3-glas. En värmepumps kapacitet mäts i antal kW värme som pumpen maximalt kan leverera. Det kan behövas en aningen större pump om du även ska värma tappvattnet (luft-vattenvärmepump). Som regel är det bättre med en lite "för" stor pump än en lite för liten. De flesta av dagens luftvärmepumpar är varvtalsstyrda (inverter) vilket innebär att de aldrig jobbar hårdare än vad huset kräver och således kan de i princip inte vara för stora.

Läs mer under 10 snabba frågor om luftvärmepumpar

4. Installation

Vill du köpa din värmepump med eller utan installation? En ej installerad pump gör ingen nytta! Enligt lag måste en värmepump installeras av en certifierad installatör bland annat eftersom man handskas med miljöskadliga ämnen. Dessutom går det inte att säkra pumpens prestanda om installationen inte utförs av ett proffs.

Läs mer om vad som ingår i vår installation.

5. El

De flesta luft-luftvärmepumpar kopplas in via ett eluttag via ett 220-230(V)-uttag och 10Á-säkring. En del pumpar med större kapacitet kräver att du du byter till en starkare säkring. Vad gäller eluttag kan detta lätt placeras nära pumpen efter att den har installerats och man vet var den sitter. Tills dess kopplar du in pumpen via förlängningssladd.

Läs mer om hur vår installation går till.

6. Fjärr-styrning

Önskar du kunna fjärr-styra din pump? Om du planerar att installera din pump i din fritidsbostad kan det vara bra att kunna fjärr-styra pumpens funktioner och termostatinställning för bästa komfort. Många som installerar värmepump uppskattar att kunna anlända till en redan uppvärmd stuga.

Läs mer om fjärr-styrning.

7. Tillbehör

Vill du ha något extra tillbehör till pumpen? Många vill till exempel snygga till fasaden och tomten lite extra och låter montera ett värmepumpsskydd för en trevligare visuell upplevelse.

Läs mer om värmepumpsskydd.

8. Finansiering

Tänk över hur du ska finansiera din investering. Vill du betala allt på en gång eller via delbetalning?

Läs mer om våra betalsätt.

9. ROT-avdrag

Är du berättigad till ROT-avdrag och i så fall hur mycket kan totalpriset reduceras? Det är mycket ovanligt att någon inte är berättigad till avdrag.

Ta reda på förutsättningarna genom att läsa om ROT-avdrag.

Grattis! Du verkar ha ordning på allt som behövs och är redo att köpa en värmepump.

Energimärkning finns för att upplysa dig som konsument om produkters energianvändning, och på så vis underlätta för dig att göra energismarta val. Alla EU-länder har samma energimärkning och kravet på energimärkning regleras av energimärkningsdirektivet och är kopplat till ekodesignkraven.

Både bokstäver och färger

Energimärkningen går idag från G till A+++ och från rött till grönt. Tidigare gick skalan från G-A, men då produkterna blev allt mer energieffektiva, hade så många den högsta energiklassen, att det blev nödvändigt att utöka med fler klasser.

För varje produktgrupp gäller en egen indelning av de olika energiklasserna och skillnaden mellan energiklasserna kan alltså vara olika stor i olika produktgrupper.

Detta gäller för värmepumpar

Värmepumparna hamnar i två olika produktgrupper. Luft-luftvärmepumpar regleras av samma kriterier som luftkonditioneringsaggregat och fläktar, medan värmepumpar, som ger värme till vattenburna värmesystem (exempelvis luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar), hamnar i en annan produktkategori med exempelvis oljepannor och elpannor.

Luft-luftvärmepumpar

Energimärkning luft-luft

Luft-luftvärmepumpar märks med energiklass för både uppvärmning och luftkonditionering. Det gemensamma europeiska direktivet har länge haft luftkonditioneringen i fokus, men en ny förordning har prioriterat upp uppvärmningen, och på så vis även tvingat tillverkarna att lägga om sitt fokus. Ekodesignkraven har införts stegvis. Till att börja med gällde förordningen luftkonditioneringsaggregat och luft-luftvärmepumpar med en effekt under 12 kW, samt fläktar med en effekt under 125 W.

Detta kan du få ut av energimärkningensetiketten:

 • SCOP-värdet, för mittenzonen och eventuellt de två övriga
 • Energiklass värme för mittenzonen och eventuellt de två övriga
 • SEER-värdet
 • Energiklass kyla
 • Ljudnivå ute
 • Ljudnivå inne

Idag är det obligatoriskt för tillverkarna att redovisa SCOP-värdet för den mellersta zonen, värden för den varma och kalla zonen är valfria. Vissa tillverkare stoltserar gärna med sina siffror och visar upp mer än nödvändigt, medan andra håller sig till minimumkravet, vilket också innebär att du som kund hittar olika mycket siffror på olika produkter i vår butik.

Så vad betyder då etiketterna med de olika färgerna och bokstäverna? Energiklassen baseras endast på SCOP-värde för uppvärmning och SEER-värme för luftkonditionering.

Följande värden innebär de olika energimärkningarna:

Energiklass SCOP SEER
A+++ från 5,1 från 8,5
A++ 4,6-5,1 6,1-8,5
A+ 4,0-4,6 5,6-6,1
A 3,4-4,0 5,1-5,6
B 3,1-3,4 4,6-5,1
C 2,8-3,1 4,1-5,1
D 2,5-2,8 3,6-4,1

Övriga värmepumpar

När det gäller de andra värmepumparna, som ger värme till vattenburen uppvärmning, så infördes EU:s ekodesign- och energimärkningskrav den 26 september 2015 och kommer att skärpas efter hand. Kraven gäller inte bara värmepumpar, utan också gaspannor, oljepannor och elpannor. Även här kommer det att krävas en mer omfattande märkning med fokus på både energiförbrukning och bullernivåer, för att underlätta för kunderna att välja en bra och energisnål värmepump.

Ofta finns flera olika etiketter för denna typ av värmepumpar. Detta beror på att värmepumpen har flera funktioner. En systemetikett kan ibland användas, om det sammanhängande systemet gör att energieffektiviteten ökar, exempelvis på grund utav en smart styrning eller solslingor.

Varmvattenberedare, varmvattenvärmepumpar och ackumulatortankar

När det gäller varmvattenberedare eller varmvattenvärmepumpar med egen produktion av tappvatten finns egen energimärkning som baseras på hur effektivt pannan värmer vatten. För varmvattenvärmepumpar ingår även SCOP-värde i olika zoner, som för en vanlig värmepump.

Ackumulatortankar, som ofta används till värmepumpar, har en egen energimärkning, som istället baseras på energiförluster vid lagring.

Energimärkningskrav för Internetbutiker

Sedan den 1 januari 2015 måste energimärkningen redovisas för produkter även i Internetbutiker, men detta gäller endast "nya produkter med nytt modellnummer som placeras på marknaden efter 1 januari 2015". För äldre produkter "tillåts" att man använder energimärkningen för produkter som omfattas av dessa regler, men det är alltså inget krav. Ni kommer alltså successivt att få se energimärkning på fler av våra produkter i butiken. Det ställs även krav på att produktblad ska vara tillgängliga för produkten.

Eftersom värmepumpar till vattenburen värme inte omfattades av energimärkningskraven förrän den 26 september 2015, är det alltså först då kravet på energimärkning på Internet började gälla.

Energimärkningsetiketten och produktbladet produceras av tillverkaren, men det är Internetbutikens ansvar att dessa finns tillgängliga på produkterna.

Via länken nedan kan du ta del av vad Energimyndigheten skriver om energimärkning på Internet. Där finns även länkar till de aktuella EU-förordningarna.

Energimyndigheten om energimärkningskrav för Internet

Energisnål betyder inte bra effekt

Observera att energimärkningen till stor del endast handlar om hur energisnåla produkter är och inte vilken effekt de ger. Den mest energisnåla värmepumpen kanske inte räcker till att värma ett större hus.

Läs mer om effekt

Källa: www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lag-och-ratt/energimarkningsdirektivet

COP-värdet och SCOP-värdet är mått på värmepumpens prestanda i värmedrift. Motsvarigheten vid kyldrift är EER-värde och SEER-värde.

Detta är COP

COP står för Coefficient of Performance och är alltså ett mått på värmepumpens prestanda. På svenska kallas det ofta värmefaktor eller verkningsgrad. COP-värdet är en jämförelse mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot den effekt som värmepumpen förbrukar. Ett COP-värde på 5,2 innebär alltså att värmepumpen ger 5,2 gånger så mycket energi som den förbrukar.

Då mäts COP

COP-värdet mäts vanligen vid standardiserade förutsättningar. Nedan visas de vanligaste förhållandena för mätning av COP för olika värmepumpar:

 • Luft-luftvärmepumpar - +20°C inomhus och +7°C utomhus
 • Luft-vattenvärmepumpar - +35°C i framledning och +7°C utomhus
 • Frånluftsvärmepumpar - +35°C i framledning och +20°C inomhusluft
 • Bergvärmepumpar (sjövärme, jordvärme) - +35°C i framledning +0°C från kollektorn

Ibland redovisas även COP-värden för andra temperaturer och olika kompressoreffekter. För frånluftsvärmepumpen kan det även redovisas COP-värden för olika frånluftsflöden.

Detta är SCOP

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance och är alltså ett mått på värmepumpens prestanda under en säsong. På svenska säger man också årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad. Rent praktiskt innebär det att man mäter COP-värdet vid olika utomhustemperaturer och räknar samman detta till ett genomsnittligt säsongsvärde. SCOP-värdet utvecklades för att ge en mer rättvisande bild av värmepumpens prestanda.

SCOP-värde för olika zoner

På energimärkningen för luft-luftvärmepumpar redovisas idag SCOP-värdet för upp till tre olika zoner. Zonerna motsvarar klimatet i Aten, Strasbourg och Helsingfors. Rent praktiskt viktar man COP-värdet för olika temperaturer på olika sätt, när man räknar ihop SCOP-värdet. I den kalla zonen lägger man mer vikt vid COP-värdet i minusgrader och i Aten bryr man sig inte om riktigt kalla temperaturer överhuvudtaget. Om inget annat anges är det vanligtvis SCOP-värdet för den mellersta zonen som anges i de tekniska specifikationerna.

Bra att veta i sammanhanget är att den kallaste temperaturen man räknar med i SCOP-värdet är -7°C. Det diskuteras om man även ska lägga till -15°C för den kalla zonen, som Sverige tillhör.

SCOP-värdet avgör energiklassen

Energimärkningen visar alltså SCOP-värdet för de olika zonerna, men också energiklassen. Det är SCOP-värdet som avgör vilken energiklass värmepumpen räknas till vid värmedrift.

Läs mer om Energimärkning

Att tänka på med COP & SCOP

COP och SCOP kan vara bra vägvisare vid valet av värmepump, men det är viktigt att du känner till bristerna:

COP säger inget om besparing i Sverige

COP-värdet är ett riktigt dåligt mått på en luftvärmepumps prestanda i Sverige. Som svensk vill man helt enkelt inte ha en luftvärmepump som är bra vid +7°C utomhus, för det är vid minusgrader man verkligen kan spara pengar. Dessutom spelar luftvärmepumparnas förmåga till avfrostning en stor roll vid kallare temperaturer och avfrostning ingår inte i COP-värdet för luftvärmepumpar.

För andra värmepumpar är 35°C i framledning en ganska låg temperatur, som möjligen passar till golvvärme, men vid radiatorer, särskilt äldre sådana vill du troligen ha en högre framledning.

I SCOP ingår inte riktigt låga temperaturer

SCOP-värdet är något mer rättvisande än COP-värdet. Särskilt om man får veta SCOP-värdet för den kalla zonen, men detta är tyvärr ovanligt. Samtidigt är den kallaste temperaturen som ingår i SCOP-värdet -7°C. I stora delar av Sverige blir det ofta betydligt kallare än så under vintern.

Värdena säger inget om faktisk effekt

COP och SCOP är jämförelser mellan förbrukning och den effekt man får ut. Det är inte ett mått på den faktiska effekten. Därför har svagare värmepumpar ofta högre COP- och SCOP-värden än starkare. Att ett COP-värde är bra vid låga temperaturer betyder alltså inte att du får ut mycket värme från värmepumpen, bara att du får ut mycket värme jämfört med hur mycket den förbrukar.

Att endast gå efter bra COP eller SCOP är som att köpa den mest bensinsnåla bilen, om man vet att man mest ska köra på motorväg.

Hur kompenserar jag för problemen?

Ett bra komplement till att titta på COP och SCOP är att även titta på värmepumpens maximala effekt och vilken effekt värmepumpen ger vid kalla temperaturer. Detta gäller särskilt dig som bor i lite kallare delar i Sverige. På så vis kan du se vilken värmepump som verkligen presterar, när du behöver det som mest.

Läs mer om effekt

EER-värdet och SEER-värdet är mått på värmepumpens prestanda i kyldrift. Motsvarigheten vid värmedrift är COP-värde och SCOP-värde. Luft-luftvärmepumpar ger möjlighet till kyldrift. Vissa luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar kan ge kyldrift, men då krävs vanligen speciella tillbehör.

Detta är EER-värde

EER står för Energy Efficiency Ratio och är alltså ett mått på värmepumpens energieffektivitet. Närmare bestämt visar EER-värdet på värmepumpens prestanda i kyldrift. EER-värdet är en jämförelse mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot den effekt som värmepumpen förbrukar. Ett EER-värde på 5,6 innebär alltså att värmepumpen ger 5,6 gånger så mycket energi som den förbrukar.

För luft-luftvärmepumpar mäts EER-värdet vanligen vid 35°C utomhus och 27°C inomhus med en relativ luftfuktighet på 50 %.

Detta är SEER-värde

SEER står för Seasonal Energy Efficiency Ratio och är ett mått på luftvärmepumpens energieffektivitet vid luftkonditionering utslaget över en säsong. Rent praktiskt mäter man EER-värdet vid några olika temperaturer och viktar dessa värden olika för att få ut ett genomsnittligt säsongsvärde.

SEER-värde i en zon

Den europeiska energimärkningen redovisar SCOP-värde för tre olika zoner, men SEER-värde för endast en zon. Det klimat som är standardklimatet vid uträkning av SEER, är klimatet i Strasbourg.

SEER-värdet avgör energimärkningen

Energimärkningen visar alltså värmepumpens SEER-värde, men också energiklassen. Det är SEER-värdet som avgör vilken energiklass värmepumpen räknas till vid kyldrift.

Läs mer om Energimärkning

Att tänka på med EER & SEER

Vid val av luftkonditionering eller värmepump kan EER- och SEER-värdena utgöra en god ugångspunkt för jämförelser mellan olika maskiner. Du bör dock vara medveten om vad värdena inte berättar.

EER-värdets temperaturer orealistiska för Sverige

Det är mycket ovanligt med temperaturer på 35°C i Sverige. Dessutom är det inte troligt att en svensk nöjer sig med att sänka temperaturen till 27°C inomhus. Utgångspunkten för EER-värdet är därför orealistisk för svenska förhållanden.

Strasbourg är varmare än Sverige

Om du väljer att titta på SEER-värdet, bör du veta att klimatet i Strasbourg är betydligt varmare än i Sverige. Det är rimligt att anta att luftkonditionering inte används i samma utsträckning i Sverige.

Luftfuktigheten påverkar

Luftfuktigheten påverkar luftvärmepumpens prestanda och EER-värdet mäts vid relativt låga 50 % luftfuktighet. Luft som kyls ner får en ökad relativ luftfuktighet och kan tvingas lämna ifrån sig fukt. När temperaturen sjunker framåt kvällen, ökar luftfuktigheten. Hög luftfuktighet gör att värmen upplevs som mer tryckande och det är troligare att luftkonditioneringen sätts på.

Missvisande för södra Europa

Att man endast mäter för klimatet i Strasbourg innebär naturligtvis att SEER-värdet är mycket missvisande i södra Europa, där luftkonditionering används i betydligt större utsträckning.

Uppgifterna om en värmepumps effekt eller kapacitet kan ge viktig information i valet av värmepump, men hur ska du tolka de olika siffrorna?

Vilken effekt behöver jag?

Värmepumpens effekt beror på hur stort utrymme den ska värma, var i landet värmepumpen befinner sig och husets egenskaper.

Dimensionering av luft-luftvärmepump

Hur stor yta en luft-luftvärmepump kan värma eller kyla beräknas utifrån dess maximala värmekapacitet. Under optimala förutsättningar behövs en kapacitet på ca 40-50 Watt/m² i värmedrift och ca 70 Watt/m² i kyldrift.

Läs mer om storlek på luft-luftvärmepump

Dimensionering av luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump och bergvärmepump

Att dimensionera övriga värmepumpar är mer kompext och vi rekommenderar att du kontaktar våra rådgivare för att få hjälp. Du når dem på 0770 - 777 600 eller via vårt kontaktformulär.

Läs mer: Dimensionering av luft-vattenvärmepump Dimensionering av frånluftsvärmepump Dimensionering av bergvärmepump

Maximal effekt/kapacitet

Den maximala effekten ska matcha husets storlek. Du kan utgå ifrån den maximala kapacitetet när du beräknar hur stor värmepump som behövs - se stycket ovan.

Nominell effekt/kapacitet

Den nominella kapaciteten är den kapacitet värmepumpen ger när COP-värdet eller EER-värdet mäts. Det finns delade åsikter om vad som avgör vad som räknas som den nominella effekten. Oavsett spelar den nominella effekten liten roll, när du ska hitta en värmepump som passar dina behov.

Lägsta effekt/kapacitet

Den lägsta effekten värmepumpen ger är viktig. Värmepumpen kan inte varva ned mer än den lägsta kapaciteten. Om det inte behövs så mycket effekt stannar den, för att sedan starta igen när behovet uppstår. I ett mindre hus kan detta innebära många starter och stopp under höst och vår, trots att värmepumpen har en inverterkompressor. Till ett mindre hus eller utrymme bör du därför välja en värmepump med en låg lägta kapacitet.

Effekt vid olika temperaturer

Vissa tillverkare lämnar ut uppgifter om effekt vid olika temperaturer. Detta är särskilt intressanta uppgifter för dig som bor i kallare delar av landet. Det är vid låga temperaturer du kan spara som mest pengar med en bra värmepump.

Genom att välja en värmepump som ger en hög effekt vid låga temperaturer, kan du få ut mer värme från värmepumpen vid låga utomhustemperaturer. Med en luft-luftvärmepump innebär det att du slipper utnyttja kompletterande värmekällor i stor utsträckning och med övriga värmepumpar att elpatronen utnyttjas mindre.

I värmepumpar finns köldmedium. Det är en grundbult i värmepumpens funktion.

Certifierad installatör krävs vid vissa värmepumpsinstallationer

För att installera vissa värmepumpar, måste man vara certifierad. Polarpumpen anlitar självfallet endast installatörer som innehar de certifieringar som krävs. Beställer du din installation via oss, kan du alltså självklart känna dig trygg med att allt kommer att utföras enligt lag.

Lagen gör skillnad på anläggningar som är hermetiskt slutna eller inte. I en hermetiskt sluten anläggning är köldmediekretsen redan sluten och det krävs alltså inget ingrepp i köldmediekretsen på plats. I en icke-hermetisk anläggning sluts köldmediekretsen vid installationen och då krävs en certifierad kyltekniker enligt lag.

 • Krav på kyltekniker: luft-luftvärmepump, luft-vattenvärmepump med split-utförande
 • Inte krav på kyltekniker: luft-vattenvärmepump med package-utförande, frånluftsvärmepump, bergvärmepump

Vad är köldmedium?

Ett köldmedium är ett ämne som används för att transportera värme. Köldmedium används både i maskiner som värmer, exempelvis värmepumpar, och i maskiner som kyler såsom kylskåp, frysar och luftkonditionering. I alla maskinerna flyttas värme. För att kyla flyttar man bort värme och för att värma flyttar man dit värme.

I dessa maskiner manipulerar man med fysikens lagar. Genom att ändra trycket på köldmediet, kan man flytta dess kokpunkt. På så vis kan man tvinga det att koka vid riktigt låga temperaturer (där det hämtar värme) och kondensera vid betydligt högre temperaturer, för att på så vis lämna ifrån sig värme.

Köldmedium och miljön

Tyvärr är köldmedier med riktigt bra egenskaper sett ur ett värmeflyttarperspektiv, som regel inte lika bra för miljön. Om köldmediet läcker ut, kan det skada miljön. Det finns två sorters påverkan på miljön – påverkan på den globala uppvärmningen och påverkan på ozonskiktet. Montreal-protokollet som skrevs under 1987, gick ut på att man skulle fasa ut bl.a. köldmedier med en negativ påverkan på ozonskiktet; idag är de helt förbjudna. Detta har gett resultat; ozonskiktet återhämtar sig långsamt.

Påverkan på växthuseffekten - Global Warming Potential (GWP)

Med Global Warming Potential menas hur stor påverkan ett köldmedium har på växthuseffekten, vid ett eventuellt läckage. Man jämför med vanlig koldioxid, som har värdet 1. Ibland talar man istället på svenska om koldioxidekvivalenter.

Påverkan på ozonskiktet - Ozone Depletion Potential (ODP)

Med Ozone Depletion Potential menas hur stor påverkan ett ämne har på ozonskiktet. Köldmediet R11 har värdet 1, och andra köldmedier jämförs alltså mot detta. Det är köldmedier som innehåller klor (grupperna CFC och HCFC) som kan skada ozonskiktet. Idag tillåts endast köldmedier med 0 i ODP-värde (gruppen HFC).

Freon, f-gas eller köldmedium?

Köldmedium, f-gas och freon är mer eller mindre samma sak. Freon är egentligen ett produktnamn och användes förr generellt för att beteckna köldmedium. I Sverige är namnet så starkt förknippat med de förbjudna köldmedierna, som kan påverka ozonskiktet, att ordet sällan används. Idag pratar man istället om f-gas (flourerande växthusgas) eller köldmedium. Flourerande innebär att flour ingår i den kemiska föreningen. Alla köldmedier är inte flourerande växthusgaser.

F-gasförordningen reglerar användningen av köldmedium

F-gasförordningen 517/2014 är framtagen av EU och har som mål att minska utsläppen av f-gas med ⅔. Den nya förordningen trädde i kraft i januari 2015 och ersatte därmed den tidigare versionen. I förordningen regleras exempelvis vem som får installera system med f-gas, hur f-gas ska återvinnas, i vilka fall det krävs läckagekontroller och hur mycket f-gas ett system får innehålla.

Den största förändringen i och med den senaste förordningen är att man gått från att räkna på hur stor mängd köldmedium som används i olika maskiner, till vilken potentiell miljöpåverkan köldmediet har. Successivt ska man också trappa ner på användandet av köldmedier med högt GWP-värde.

Vilka köldmedium används?

Det är främst två köldmedium som används i värmepumpar idag. Det rör sig om R410a och R32. R32 är den senaste flugan; ett resultat av den nya f-gasförordningens krav på nedtrappning av köldmedier med högt GWP-värde. R32 har ett betydligt lägre GWP-värde än R410a, och dessutom behöver man inte använda lika mycket. Den potentiella påverkan på växthuseffekten sjunker därmed till ca 22 %, om man använder R32 istället för R410a.

I tekniska data anger vi vilket köldmedium som används och i vilken mängd.

Tekniska data för köldmedierör

I tekniska data kan du utläsa en massa information runt vad som gäller för köldmedierrör till den aktuella värmepumpen. Detta är egentligen information till installatören och inget som du behöver fundera närmare på.

Vi anger:

 • Hur långa köldmedierör det får vara – maximalt, minimum och utan att det krävs påfyllning av köldmedium.
 • Hur stor höjdskillnad det kan vara mellan utedel och innedel.
 • Vilken typ av röranslutningar som ska användas.
 • Hur mycket köldmedium som ska användas vid påfyllning.

Återvinning av köldmedium

En värmepump ska lämnas in till återvinningscentralen, när den inte längre ska användas. I de fall där köldmediekretsen slutits på plats, måste en certifierad kyltekniker enligt lag, ta hand om avtappningen av köldmedium. Om du vill ersätta en gammal luftvärmepump med en ny, kan vår installatör hjälpa dig med nedmonteringen. Du finner mer information på produkten för installation, om vad som gäller.

Varför skaffa värmepump?

Anledningarna till att skaffa en värmepump, är många. Här har vi listat de tre vanligaste anledningarna:

1. Billig uppvärmning

Att spara pengar är den vanligaste anledningen att skaffa en värmepump. Med en värmepump kan du minska din elåtgång markant och elräkningen blir mindre. I och med att besparingen är stor, har värmepumpen ofta återbetalat sig inom några år.

Vanligtvis står uppvärmningen för ca 60 % av familjens elåtgång. Enligt Energimyndighetens oberoende tester, sparar en luft-luftvärmepump upp till 75 % av elen som går till uppvärmning. Totalt skulle det innebära att du sparar ca 45 % av din elkonsumtion.

Med en luft-vattenvärmepump sparar du vanligen mer av uppvärmningskostnaden, än med en luft-luftvärmepump. Här räknas även uppvärmning av tappvatten in i ekvationen och du kan spara upp till 65 %.

Dessa jämförelser är mot direktverkande el, om man tidigare har eldat med olja är skillnaden vanligen ännu större.

I diagrammet ovan kan du se skillnaderna i uppvärmningskostnad. Mätningarna har gjorts av Energimyndigheten, och är baserade på ett 1½ plans hus på 120kvm som är byggt mellan 1976-1990.

2. Miljövänlig uppvärmning

Uppvärmningen med en värmepump är också miljövänlig. Du ersätter helt enkelt en del av den el du gör av med till uppvärmning, med gratis förnyelsebar energi från naturen utanför huset. Värmen i utomhusluften kommer ursprungligen från solen och förnyas ideligen.

3. Enkel uppvärmning

Vissa väljer också en värmepump, eftersom att det rör sig om enkel uppvärmning. En värmepump kräver inte mycket underhåll eller skötsel. Har man tidigare eldat med exempelvis ved, kan värmepumpen ge mer tid till annat. Dessutom krävs inga stora förvaringsutrymmen för ved eller pellets

Så fungerar en värmepump

En värmepump flyttar värme, men värmen komprimeras också. En värmepump kan på så vis ge flera gånger så mycket värme, som den energi som går åt för att driva processen. Den utvinner helt enkelt gratis energi från naturen.

Så fungerar värmepumpen

1. I värmepumpens förångare tar köldmediet upp värme och övergår till gasform.

2. I kompressor ökas trycket på köldmediet med följden att temperaturen stiger ytterligare.

3. I kondensorn lämnar köldmediet ifrån sig värme. Eftersom köldmediets temperatur minskar, övergår det återigen till flytande form.

4. I expansionsventilen minskas trycket igen och köldmediets temperatur sjunker ytterligare.

Skillnad mellan olika värmepumpar

I luft/luftvärmepumpen och luft/vattenvärmepumpen är dessa processer uppdelade mellan värmepumpens utedel och innedel. Förångare och kompressor sitter i utedelen, medan kondensorn och expansionsventilen sitter i innedelen. I frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar sitter allt i själva värmepumpen.

Värmepumparna har också olika energikällor och sätt att sprida värmen i hemmet:

Energikälla

Värmespridning

Luft-luftvärmepump

Köldmediet tar upp värme från utomhusluften i värmepumpens utedel.

Värmen överförs från värmepumpens innedel till inomhusluften.

Luft-vattenvärmepump

Köldmediet tar upp värme från utomhusluften i värmepumpens utedel.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Frånluftsvärmepump

Ventilationskanaler för den varma ventilationsluften till frånluftsvärmepumpen.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Bergvärmepump

En kollektorslang hämtar upp värme från berggrunden och för den till värmepumpen.

Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Avfrostning

Luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar har också en avfrostningsprocess. Vi uppvärmning bildas kondens i värmepumpens utedel. När det är kallt, fryser kondensen. Därför finns inbyggd avfrostning. Avfrostningen kan vara behovsstyrd eller tidsinställd.

Köldmedium

Köldmedium är ett ämne som kan transportera värme. Ett köldmedium skall växla mellan flytande form och gasform vid lämpliga temperaturer och tryckförhållanden.

Förr användes freoner ofta som köldmedium, men man har övergett dessa för mer miljövänliga alternativ. Freoner bryter ner ozonlagret, medan exempelvis R410a, som ofta används i värmepumpar idag, inte påverkar ozonlagret. Forskare har upptäckt att temperaturökningarna på jorden har stannat av de senaste 15 år. De menar att detta beror just på att man har fasat ut freonerna.

Många köldmedium är dock skadliga för miljön på andra sätt, om de läcker ut. Om köldmediet i en värmepump läcker ut, innebär det stora utsläpp av koldioxid. Dessutom är det skadligt för människor. Det är därför viktigt att köldmedier handskas av certifierad kyltekniker.

Värmeväxlare

I en värmeväxlare överförs värme från ett varmt medium till ett kallt. Det finns några olika principer, men den mest effektiva är att låta medierna flöda motflödes. Det är denna princip som används i värmepumpar. Det är denna princip som används i värmepumpar. I värmeöverföringen kan man komma upp i en verkningsgrad på så mycket som 90 %. Dessa värmeväxlare kallas också för plattvärmeväxlare eller korsströmsvärmeväxlare.

För- och nackdelar

Luft-luftvärmepump

Fördelar Nackdelar
 • Stor besparing
 • Liten investering
 • Kort återbetalningstid
 • Passar direktverkande el
 • Kräver inte vattenburen värme
 • Luftkonditionering
 • Luftrening
 • Ev. underhållsvärme
 • Elberoende
 • Inget tappvarmvatten
 • Värmen hindras av stängda dörrar
 • Ljud kan upplevas som störande
 • Endast ett komplement

Luft-vattenvärmepump

Fördelar Nackdelar
 • Stor besparing
 • Relativt liten investering
 • Relativt kort återbetalningstid
 • Värme till golvvärme och radiatorer
 • Tappvarmvatten
 • Bra värmespridning med vattenburet
 • Kan vara primär värmekälla
 • Kan ge poolvärme
 • Elberoende
 • Inte den största möjliga besparingen
 • Ljud från utedelen kan upplevas störande
 • Minskar i effektivitet vid låga temperaturer
 • Dyrt att installera vattenburen värme

Frånluft

Fördelar Nackdelar
 • Besparing
 • Återvinner värme
 • Huset ventileras men värmen behålls
 • Billigare än vissa andra värmepumpar
 • Kräver mekanisk ventilation
 • Begränsad energikälla
 • Relativt lång återbetalningstid

Bergvärme

Fördelar Nackdelar
 • Mycket stor besparing
 • "Osynlig"
 • Tyst
 • Vanligt system i Sverige
 • Dyrt att borra och installera
 • Kräver tillstånd från kommunen (kostar)
 • Att borra i marken medför risker för huset
 • Bergvärmepumpar är dyra att reparera och byta ut
 • Passar inte alltid
Checklista

1. Typ av värmepump

Vilken värmepump passar dig och din fastighet? Luftvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften. För att utvärdera befintliga behov bör du bland annat se över huruvida du vill att pumpen ska kopplas till ett vattenburet värmesystem och tappvatten eller inte. Fördelarna med luftvärmepumpar är bland annat att ingen påverkan görs på tomten och den har en låg investeringskostnad.

2. Huset

Hur mycket yta ska du värma? Det är bra att ha koll på ungefär hur många kvadratmeter som du önska uppvärmning när du bestämmer hur pass mycket kapacitet din värmepump ska ha.

3. Energibehov och dimensionering

Hur stor pump behöver du? Om du har ett hus med bristfällig isolering och fönsterglas kommer du att behöva en pump med större kapacitet än ett hus av samma yta med bättre isolering och 3-glas. En värmepumps kapacitet mäts i antal kW värme som pumpen maximalt kan leverera. Det kan behövas en aningen större pump om du även ska värma tappvattnet (luft-vattenvärmepump). Som regel är det bättre med en lite "för" stor pump än en lite för liten. De flesta av dagens luftvärmepumpar är varvtalsstyrda (inverter) vilket innebär att de aldrig jobbar hårdare än vad huset kräver och således kan de i princip inte vara för stora.

Läs mer under 10 snabba frågor om luftvärmepumpar

4. Installation

Vill du köpa din värmepump med eller utan installation? En ej installerad pump gör ingen nytta! Enligt lag måste en värmepump installeras av en certifierad installatör bland annat eftersom man handskas med miljöskadliga ämnen. Dessutom går det inte att säkra pumpens prestanda om installationen inte utförs av ett proffs.

Läs mer om vad som ingår i vår installation.

5. El

De flesta luft-luftvärmepumpar kopplas in via ett eluttag via ett 220-230(V)-uttag och 10Á-säkring. En del pumpar med större kapacitet kräver att du du byter till en starkare säkring. Vad gäller eluttag kan detta lätt placeras nära pumpen efter att den har installerats och man vet var den sitter. Tills dess kopplar du in pumpen via förlängningssladd.

Läs mer om hur vår installation går till.

6. Fjärr-styrning

Önskar du kunna fjärr-styra din pump? Om du planerar att installera din pump i din fritidsbostad kan det vara bra att kunna fjärr-styra pumpens funktioner och termostatinställning för bästa komfort. Många som installerar värmepump uppskattar att kunna anlända till en redan uppvärmd stuga.

Läs mer om fjärr-styrning.

7. Tillbehör

Vill du ha något extra tillbehör till pumpen? Många vill till exempel snygga till fasaden och tomten lite extra och låter montera ett värmepumpsskydd för en trevligare visuell upplevelse.

Läs mer om värmepumpsskydd.

8. Finansiering

Tänk över hur du ska finansiera din investering. Vill du betala allt på en gång eller via delbetalning?

Läs mer om våra betalsätt.

9. ROT-avdrag

Är du berättigad till ROT-avdrag och i så fall hur mycket kan totalpriset reduceras? Det är mycket ovanligt att någon inte är berättigad till avdrag.

Ta reda på förutsättningarna genom att läsa om ROT-avdrag.

Grattis! Du verkar ha ordning på allt som behövs och är redo att köpa en värmepump.

Energimärkning

Energimärkning finns för att upplysa dig som konsument om produkters energianvändning, och på så vis underlätta för dig att göra energismarta val. Alla EU-länder har samma energimärkning och kravet på energimärkning regleras av energimärkningsdirektivet och är kopplat till ekodesignkraven.

Både bokstäver och färger

Energimärkningen går idag från G till A+++ och från rött till grönt. Tidigare gick skalan från G-A, men då produkterna blev allt mer energieffektiva, hade så många den högsta energiklassen, att det blev nödvändigt att utöka med fler klasser.

För varje produktgrupp gäller en egen indelning av de olika energiklasserna och skillnaden mellan energiklasserna kan alltså vara olika stor i olika produktgrupper.

Detta gäller för värmepumpar

Värmepumparna hamnar i två olika produktgrupper. Luft-luftvärmepumpar regleras av samma kriterier som luftkonditioneringsaggregat och fläktar, medan värmepumpar, som ger värme till vattenburna värmesystem (exempelvis luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar), hamnar i en annan produktkategori med exempelvis oljepannor och elpannor.

Luft-luftvärmepumpar

Energimärkning luft-luft

Luft-luftvärmepumpar märks med energiklass för både uppvärmning och luftkonditionering. Det gemensamma europeiska direktivet har länge haft luftkonditioneringen i fokus, men en ny förordning har prioriterat upp uppvärmningen, och på så vis även tvingat tillverkarna att lägga om sitt fokus. Ekodesignkraven har införts stegvis. Till att börja med gällde förordningen luftkonditioneringsaggregat och luft-luftvärmepumpar med en effekt under 12 kW, samt fläktar med en effekt under 125 W.

Detta kan du få ut av energimärkningensetiketten:

 • SCOP-värdet, för mittenzonen och eventuellt de två övriga
 • Energiklass värme för mittenzonen och eventuellt de två övriga
 • SEER-värdet
 • Energiklass kyla
 • Ljudnivå ute
 • Ljudnivå inne

Idag är det obligatoriskt för tillverkarna att redovisa SCOP-värdet för den mellersta zonen, värden för den varma och kalla zonen är valfria. Vissa tillverkare stoltserar gärna med sina siffror och visar upp mer än nödvändigt, medan andra håller sig till minimumkravet, vilket också innebär att du som kund hittar olika mycket siffror på olika produkter i vår butik.

Så vad betyder då etiketterna med de olika färgerna och bokstäverna? Energiklassen baseras endast på SCOP-värde för uppvärmning och SEER-värme för luftkonditionering.

Följande värden innebär de olika energimärkningarna:

Energiklass SCOP SEER
A+++ från 5,1 från 8,5
A++ 4,6-5,1 6,1-8,5
A+ 4,0-4,6 5,6-6,1
A 3,4-4,0 5,1-5,6
B 3,1-3,4 4,6-5,1
C 2,8-3,1 4,1-5,1
D 2,5-2,8 3,6-4,1

Övriga värmepumpar

När det gäller de andra värmepumparna, som ger värme till vattenburen uppvärmning, så infördes EU:s ekodesign- och energimärkningskrav den 26 september 2015 och kommer att skärpas efter hand. Kraven gäller inte bara värmepumpar, utan också gaspannor, oljepannor och elpannor. Även här kommer det att krävas en mer omfattande märkning med fokus på både energiförbrukning och bullernivåer, för att underlätta för kunderna att välja en bra och energisnål värmepump.

Ofta finns flera olika etiketter för denna typ av värmepumpar. Detta beror på att värmepumpen har flera funktioner. En systemetikett kan ibland användas, om det sammanhängande systemet gör att energieffektiviteten ökar, exempelvis på grund utav en smart styrning eller solslingor.

Varmvattenberedare, varmvattenvärmepumpar och ackumulatortankar

När det gäller varmvattenberedare eller varmvattenvärmepumpar med egen produktion av tappvatten finns egen energimärkning som baseras på hur effektivt pannan värmer vatten. För varmvattenvärmepumpar ingår även SCOP-värde i olika zoner, som för en vanlig värmepump.

Ackumulatortankar, som ofta används till värmepumpar, har en egen energimärkning, som istället baseras på energiförluster vid lagring.

Energimärkningskrav för Internetbutiker

Sedan den 1 januari 2015 måste energimärkningen redovisas för produkter även i Internetbutiker, men detta gäller endast "nya produkter med nytt modellnummer som placeras på marknaden efter 1 januari 2015". För äldre produkter "tillåts" att man använder energimärkningen för produkter som omfattas av dessa regler, men det är alltså inget krav. Ni kommer alltså successivt att få se energimärkning på fler av våra produkter i butiken. Det ställs även krav på att produktblad ska vara tillgängliga för produkten.

Eftersom värmepumpar till vattenburen värme inte omfattades av energimärkningskraven förrän den 26 september 2015, är det alltså först då kravet på energimärkning på Internet började gälla.

Energimärkningsetiketten och produktbladet produceras av tillverkaren, men det är Internetbutikens ansvar att dessa finns tillgängliga på produkterna.

Via länken nedan kan du ta del av vad Energimyndigheten skriver om energimärkning på Internet. Där finns även länkar till de aktuella EU-förordningarna.

Energimyndigheten om energimärkningskrav för Internet

Energisnål betyder inte bra effekt

Observera att energimärkningen till stor del endast handlar om hur energisnåla produkter är och inte vilken effekt de ger. Den mest energisnåla värmepumpen kanske inte räcker till att värma ett större hus.

Läs mer om effekt

Källa: www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lag-och-ratt/energimarkningsdirektivet

Byt elavtal

Hitta ditt bästa avtal

Utöver att låta installera värmepump kan ett byte av elavtal ge stora besparingar och det är kanske enklare genomfört än du tror.


Det finns över hundra elbolag i Sverige och priserna kan variera mycket. Elbolaget du valde för fem år sedan kanske inte är det billigaste idag. Elmarkanaden är sedan slutet av 90-talet fri, vilket innebär att du som konsument kan välja vilket elhandelsbolag du vill. (Notera att detta inte gäller elnätsbolaget, som tillhandahåller själva elnätet i ditt område!)


Nedan följer en enkel flerstegsmodell för det enklaste sättet att snabbt byta till ditt bästa elavtal. Vi har valt att rekommendera Compricer.se då det är denna tjänst som vi på Polarpumpen har kontinuerlig användning för, och för att det ska gå så smidigt som möjligt för Dig.

1. Jämför priser

Hos Compricer.se fyller du i ditt postnummer och får automatiskt fram bästa elavtalet för dig just nu.

Jämför elpriser!

2.Ta en titt på ditt avtal

Har du någon särskild bindningstid du behöver ta hänsyn till vid eventuellt byte?

3. Fyll i dina uppgifter hos Compricer.se

Ange dina adress-uppgifter och datum för byte.

4. Genomför byte

Klicka på Slutför hos Compricer.se och det kostnadsfria bytet kommer att genomföras på ditt angivna datum (se steg. 3).

Att byta elavtal är en enkel åtgärd för att minska sina elkostnader utan att behöva ändra sina vanor. Vill man spara in ännu mer pengar bör man även se över sina vanor.

» Ange ditt postnummer hos Compricer.se för att hitta ditt billigaste elavtal!

COP och SCOP

COP-värdet och SCOP-värdet är mått på värmepumpens prestanda i värmedrift. Motsvarigheten vid kyldrift är EER-värde och SEER-värde.

Detta är COP

COP står för Coefficient of Performance och är alltså ett mått på värmepumpens prestanda. På svenska kallas det ofta värmefaktor eller verkningsgrad. COP-värdet är en jämförelse mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot den effekt som värmepumpen förbrukar. Ett COP-värde på 5,2 innebär alltså att värmepumpen ger 5,2 gånger så mycket energi som den förbrukar.

Då mäts COP

COP-värdet mäts vanligen vid standardiserade förutsättningar. Nedan visas de vanligaste förhållandena för mätning av COP för olika värmepumpar:

 • Luft-luftvärmepumpar - +20°C inomhus och +7°C utomhus
 • Luft-vattenvärmepumpar - +35°C i framledning och +7°C utomhus
 • Frånluftsvärmepumpar - +35°C i framledning och +20°C inomhusluft
 • Bergvärmepumpar (sjövärme, jordvärme) - +35°C i framledning +0°C från kollektorn

Ibland redovisas även COP-värden för andra temperaturer och olika kompressoreffekter. För frånluftsvärmepumpen kan det även redovisas COP-värden för olika frånluftsflöden.

Detta är SCOP

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance och är alltså ett mått på värmepumpens prestanda under en säsong. På svenska säger man också årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad. Rent praktiskt innebär det att man mäter COP-värdet vid olika utomhustemperaturer och räknar samman detta till ett genomsnittligt säsongsvärde. SCOP-värdet utvecklades för att ge en mer rättvisande bild av värmepumpens prestanda.

SCOP-värde för olika zoner

På energimärkningen för luft-luftvärmepumpar redovisas idag SCOP-värdet för upp till tre olika zoner. Zonerna motsvarar klimatet i Aten, Strasbourg och Helsingfors. Rent praktiskt viktar man COP-värdet för olika temperaturer på olika sätt, när man räknar ihop SCOP-värdet. I den kalla zonen lägger man mer vikt vid COP-värdet i minusgrader och i Aten bryr man sig inte om riktigt kalla temperaturer överhuvudtaget. Om inget annat anges är det vanligtvis SCOP-värdet för den mellersta zonen som anges i de tekniska specifikationerna.

Bra att veta i sammanhanget är att den kallaste temperaturen man räknar med i SCOP-värdet är -7°C. Det diskuteras om man även ska lägga till -15°C för den kalla zonen, som Sverige tillhör.

SCOP-värdet avgör energiklassen

Energimärkningen visar alltså SCOP-värdet för de olika zonerna, men också energiklassen. Det är SCOP-värdet som avgör vilken energiklass värmepumpen räknas till vid värmedrift.

Läs mer om Energimärkning

Att tänka på med COP & SCOP

COP och SCOP kan vara bra vägvisare vid valet av värmepump, men det är viktigt att du känner till bristerna:

COP säger inget om besparing i Sverige

COP-värdet är ett riktigt dåligt mått på en luftvärmepumps prestanda i Sverige. Som svensk vill man helt enkelt inte ha en luftvärmepump som är bra vid +7°C utomhus, för det är vid minusgrader man verkligen kan spara pengar. Dessutom spelar luftvärmepumparnas förmåga till avfrostning en stor roll vid kallare temperaturer och avfrostning ingår inte i COP-värdet för luftvärmepumpar.

För andra värmepumpar är 35°C i framledning en ganska låg temperatur, som möjligen passar till golvvärme, men vid radiatorer, särskilt äldre sådana vill du troligen ha en högre framledning.

I SCOP ingår inte riktigt låga temperaturer

SCOP-värdet är något mer rättvisande än COP-värdet. Särskilt om man får veta SCOP-värdet för den kalla zonen, men detta är tyvärr ovanligt. Samtidigt är den kallaste temperaturen som ingår i SCOP-värdet -7°C. I stora delar av Sverige blir det ofta betydligt kallare än så under vintern.

Värdena säger inget om faktisk effekt

COP och SCOP är jämförelser mellan förbrukning och den effekt man får ut. Det är inte ett mått på den faktiska effekten. Därför har svagare värmepumpar ofta högre COP- och SCOP-värden än starkare. Att ett COP-värde är bra vid låga temperaturer betyder alltså inte att du får ut mycket värme från värmepumpen, bara att du får ut mycket värme jämfört med hur mycket den förbrukar.

Att endast gå efter bra COP eller SCOP är som att köpa den mest bensinsnåla bilen, om man vet att man mest ska köra på motorväg.

Hur kompenserar jag för problemen?

Ett bra komplement till att titta på COP och SCOP är att även titta på värmepumpens maximala effekt och vilken effekt värmepumpen ger vid kalla temperaturer. Detta gäller särskilt dig som bor i lite kallare delar i Sverige. På så vis kan du se vilken värmepump som verkligen presterar, när du behöver det som mest.

Läs mer om effekt

EER och SEER

EER-värdet och SEER-värdet är mått på värmepumpens prestanda i kyldrift. Motsvarigheten vid värmedrift är COP-värde och SCOP-värde. Luft-luftvärmepumpar ger möjlighet till kyldrift. Vissa luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar kan ge kyldrift, men då krävs vanligen speciella tillbehör.

Detta är EER-värde

EER står för Energy Efficiency Ratio och är alltså ett mått på värmepumpens energieffektivitet. Närmare bestämt visar EER-värdet på värmepumpens prestanda i kyldrift. EER-värdet är en jämförelse mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot den effekt som värmepumpen förbrukar. Ett EER-värde på 5,6 innebär alltså att värmepumpen ger 5,6 gånger så mycket energi som den förbrukar.

För luft-luftvärmepumpar mäts EER-värdet vanligen vid 35°C utomhus och 27°C inomhus med en relativ luftfuktighet på 50 %.

Detta är SEER-värde

SEER står för Seasonal Energy Efficiency Ratio och är ett mått på luftvärmepumpens energieffektivitet vid luftkonditionering utslaget över en säsong. Rent praktiskt mäter man EER-värdet vid några olika temperaturer och viktar dessa värden olika för att få ut ett genomsnittligt säsongsvärde.

SEER-värde i en zon

Den europeiska energimärkningen redovisar SCOP-värde för tre olika zoner, men SEER-värde för endast en zon. Det klimat som är standardklimatet vid uträkning av SEER, är klimatet i Strasbourg.

SEER-värdet avgör energimärkningen

Energimärkningen visar alltså värmepumpens SEER-värde, men också energiklassen. Det är SEER-värdet som avgör vilken energiklass värmepumpen räknas till vid kyldrift.

Läs mer om Energimärkning

Att tänka på med EER & SEER

Vid val av luftkonditionering eller värmepump kan EER- och SEER-värdena utgöra en god ugångspunkt för jämförelser mellan olika maskiner. Du bör dock vara medveten om vad värdena inte berättar.

EER-värdets temperaturer orealistiska för Sverige

Det är mycket ovanligt med temperaturer på 35°C i Sverige. Dessutom är det inte troligt att en svensk nöjer sig med att sänka temperaturen till 27°C inomhus. Utgångspunkten för EER-värdet är därför orealistisk för svenska förhållanden.

Strasbourg är varmare än Sverige

Om du väljer att titta på SEER-värdet, bör du veta att klimatet i Strasbourg är betydligt varmare än i Sverige. Det är rimligt att anta att luftkonditionering inte används i samma utsträckning i Sverige.

Luftfuktigheten påverkar

Luftfuktigheten påverkar luftvärmepumpens prestanda och EER-värdet mäts vid relativt låga 50 % luftfuktighet. Luft som kyls ner får en ökad relativ luftfuktighet och kan tvingas lämna ifrån sig fukt. När temperaturen sjunker framåt kvällen, ökar luftfuktigheten. Hög luftfuktighet gör att värmen upplevs som mer tryckande och det är troligare att luftkonditioneringen sätts på.

Missvisande för södra Europa

Att man endast mäter för klimatet i Strasbourg innebär naturligtvis att SEER-värdet är mycket missvisande i södra Europa, där luftkonditionering används i betydligt större utsträckning.

Effekt och Kapacitet

Uppgifterna om en värmepumps effekt eller kapacitet kan ge viktig information i valet av värmepump, men hur ska du tolka de olika siffrorna?

Vilken effekt behöver jag?

Värmepumpens effekt beror på hur stort utrymme den ska värma, var i landet värmepumpen befinner sig och husets egenskaper.

Dimensionering av luft-luftvärmepump

Hur stor yta en luft-luftvärmepump kan värma eller kyla beräknas utifrån dess maximala värmekapacitet. Under optimala förutsättningar behövs en kapacitet på ca 40-50 Watt/m² i värmedrift och ca 70 Watt/m² i kyldrift.

Läs mer om storlek på luft-luftvärmepump

Dimensionering av luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump och bergvärmepump

Att dimensionera övriga värmepumpar är mer kompext och vi rekommenderar att du kontaktar våra rådgivare för att få hjälp. Du når dem på 0770 - 777 600 eller via vårt kontaktformulär.

Läs mer:

Dimensionering av luft-vattenvärmepump Dimensionering av frånluftsvärmepump Dimensionering av bergvärmepump

Maximal effekt/kapacitet

Den maximala effekten ska matcha husets storlek. Du kan utgå ifrån den maximala kapacitetet när du beräknar hur stor värmepump som behövs - se stycket ovan.

Nominell effekt/kapacitet

Den nominella kapaciteten är den kapacitet värmepumpen ger när COP-värdet eller EER-värdet mäts. Det finns delade åsikter om vad som avgör vad som räknas som den nominella effekten. Oavsett spelar den nominella effekten liten roll, när du ska hitta en värmepump som passar dina behov.

Lägsta effekt/kapacitet

Den lägsta effekten värmepumpen ger är viktig. Värmepumpen kan inte varva ned mer än den lägsta kapaciteten. Om det inte behövs så mycket effekt stannar den, för att sedan starta igen när behovet uppstår. I ett mindre hus kan detta innebära många starter och stopp under höst och vår, trots att värmepumpen har en inverterkompressor. Till ett mindre hus eller utrymme bör du därför välja en värmepump med en låg lägta kapacitet.

Effekt vid olika temperaturer

Vissa tillverkare lämnar ut uppgifter om effekt vid olika temperaturer. Detta är särskilt intressanta uppgifter för dig som bor i kallare delar av landet. Det är vid låga temperaturer du kan spara som mest pengar med en bra värmepump.

Genom att välja en värmepump som ger en hög effekt vid låga temperaturer, kan du få ut mer värme från värmepumpen vid låga utomhustemperaturer. Med en luft-luftvärmepump innebär det att du slipper utnyttja kompletterande värmekällor i stor utsträckning och med övriga värmepumpar att elpatronen utnyttjas mindre.

Köldmedium

I värmepumpar finns köldmedium. Det är en grundbult i värmepumpens funktion.

Certifierad installatör krävs vid vissa värmepumpsinstallationer

För att installera vissa värmepumpar, måste man vara certifierad. Polarpumpen anlitar självfallet endast installatörer som innehar de certifieringar som krävs. Beställer du din installation via oss, kan du alltså självklart känna dig trygg med att allt kommer att utföras enligt lag.

Lagen gör skillnad på anläggningar som är hermetiskt slutna eller inte. I en hermetiskt sluten anläggning är köldmediekretsen redan sluten och det krävs alltså inget ingrepp i köldmediekretsen på plats. I en icke-hermetisk anläggning sluts köldmediekretsen vid installationen och då krävs en certifierad kyltekniker enligt lag.

 • Krav på kyltekniker: luft-luftvärmepump, luft-vattenvärmepump med split-utförande
 • Inte krav på kyltekniker: luft-vattenvärmepump med package-utförande, frånluftsvärmepump, bergvärmepump

Vad är köldmedium?

Ett köldmedium är ett ämne som används för att transportera värme. Köldmedium används både i maskiner som värmer, exempelvis värmepumpar, och i maskiner som kyler såsom kylskåp, frysar och luftkonditionering. I alla maskinerna flyttas värme. För att kyla flyttar man bort värme och för att värma flyttar man dit värme.

I dessa maskiner manipulerar man med fysikens lagar. Genom att ändra trycket på köldmediet, kan man flytta dess kokpunkt. På så vis kan man tvinga det att koka vid riktigt låga temperaturer (där det hämtar värme) och kondensera vid betydligt högre temperaturer, för att på så vis lämna ifrån sig värme.

Köldmedium och miljön

Tyvärr är köldmedier med riktigt bra egenskaper sett ur ett värmeflyttarperspektiv, som regel inte lika bra för miljön. Om köldmediet läcker ut, kan det skada miljön. Det finns två sorters påverkan på miljön – påverkan på den globala uppvärmningen och påverkan på ozonskiktet. Montreal-protokollet som skrevs under 1987, gick ut på att man skulle fasa ut bl.a. köldmedier med en negativ påverkan på ozonskiktet; idag är de helt förbjudna. Detta har gett resultat; ozonskiktet återhämtar sig långsamt.

Påverkan på växthuseffekten - Global Warming Potential (GWP)

Med Global Warming Potential menas hur stor påverkan ett köldmedium har på växthuseffekten, vid ett eventuellt läckage. Man jämför med vanlig koldioxid, som har värdet 1. Ibland talar man istället på svenska om koldioxidekvivalenter.

Påverkan på ozonskiktet - Ozone Depletion Potential (ODP)

Med Ozone Depletion Potential menas hur stor påverkan ett ämne har på ozonskiktet. Köldmediet R11 har värdet 1, och andra köldmedier jämförs alltså mot detta. Det är köldmedier som innehåller klor (grupperna CFC och HCFC) som kan skada ozonskiktet. Idag tillåts endast köldmedier med 0 i ODP-värde (gruppen HFC).

Freon, f-gas eller köldmedium?

Köldmedium, f-gas och freon är mer eller mindre samma sak. Freon är egentligen ett produktnamn och användes förr generellt för att beteckna köldmedium. I Sverige är namnet så starkt förknippat med de förbjudna köldmedierna, som kan påverka ozonskiktet, att ordet sällan används. Idag pratar man istället om f-gas (flourerande växthusgas) eller köldmedium. Flourerande innebär att flour ingår i den kemiska föreningen. Alla köldmedier är inte flourerande växthusgaser.

F-gasförordningen reglerar användningen av köldmedium

F-gasförordningen 517/2014 är framtagen av EU och har som mål att minska utsläppen av f-gas med ⅔. Den nya förordningen trädde i kraft i januari 2015 och ersatte därmed den tidigare versionen. I förordningen regleras exempelvis vem som får installera system med f-gas, hur f-gas ska återvinnas, i vilka fall det krävs läckagekontroller och hur mycket f-gas ett system får innehålla.

Den största förändringen i och med den senaste förordningen är att man gått från att räkna på hur stor mängd köldmedium som används i olika maskiner, till vilken potentiell miljöpåverkan köldmediet har. Successivt ska man också trappa ner på användandet av köldmedier med högt GWP-värde.

Vilka köldmedium används?

Det är främst två köldmedium som används i värmepumpar idag. Det rör sig om R410a och R32. R32 är den senaste flugan; ett resultat av den nya f-gasförordningens krav på nedtrappning av köldmedier med högt GWP-värde. R32 har ett betydligt lägre GWP-värde än R410a, och dessutom behöver man inte använda lika mycket. Den potentiella påverkan på växthuseffekten sjunker därmed till ca 22 %, om man använder R32 istället för R410a.

I tekniska data anger vi vilket köldmedium som används och i vilken mängd.

Tekniska data för köldmedierör

I tekniska data kan du utläsa en massa information runt vad som gäller för köldmedierrör till den aktuella värmepumpen. Detta är egentligen information till installatören och inget som du behöver fundera närmare på.

Vi anger:

 • Hur långa köldmedierör det får vara – maximalt, minimum och utan att det krävs påfyllning av köldmedium.
 • Hur stor höjdskillnad det kan vara mellan utedel och innedel.
 • Vilken typ av röranslutningar som ska användas.
 • Hur mycket köldmedium som ska användas vid påfyllning.

Återvinning av köldmedium

En värmepump ska lämnas in till återvinningscentralen, när den inte längre ska användas. I de fall där köldmediekretsen slutits på plats, måste en certifierad kyltekniker enligt lag, ta hand om avtappningen av köldmedium. Om du vill ersätta en gammal luftvärmepump med en ny, kan vår installatör hjälpa dig med nedmonteringen. Du finner mer information på produkten för installation, om vad som gäller.