Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Svåra termer och ord kring AC
Uppslagsverk för luftkonditionering

AC lexikon

Att äga en AC innebär en del tekniskt svåra termer och ord. Här får du ett par som kan vara bra att känna till.

AC utan utedel är en AC som inte kräver en kyltekniker vid installation eftersom köldmediet sitter i ett slutet system i en enda enhet. Den är också lättare att placera eftersom du slipper tänka på ett stor aggregat som ska få plats på utsidan huset.
Till kunskapsbanken för AC utan utedel

B

Behörig elektriker Ofta talar man om ”behörig elektriker”, och menar då en elinstallatör med rätt behörighet för den aktuella elinstallationen. Elinstallatör är ett reglerat yrke. ”Reglerat” innebär att det är definierat i svensk lag vad som krävs för att få utföra yrket. Det krävs auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Det finns flera olika typer av auktorisation, som krävs för att få utföra olika moment vid elinstallation. För att bli auktoriserad elinstallatör ställs både krav på utbildning och praktisk erfarenhet.

C

Certifierad kyltekniker krävs exempelvis vid installationer där en köldmediekrets skapas mellan en värmepumps utedel och innedel. Polarpumpen har ett företagscertifikat för kylarbeten och använder endast certifierade kyltekniker vid värmepumpsinstallation. Du kan känna dig trygg med att du får en kompetent installatör, om du använder dig av våra installatörer.
Läs mer om certifiering av kyltekniker
Certifierad installatör är viktigt för att du ska kunna känna dig trygg med din installation. Beroende på vilken typ av installation det gäller kan olika typer av certifikat vara aktuella. Polarpumpen använder till exempel endast certifierade kyltekniker vid installation av AC.
COP-värde står för Coefficient of Performance och är ett mått på AC:s prestanda vid uppvärmning, d.v.s. hur mycket effekt värmepumpen ger i förhållande till effekten som den förbrukar. På svenska kallas det ofta värmefaktor eller verkningsgrad.
Läs mer om COP-värde här

E

EER-värde står för Energy Efficiency Ratio och är ett mått på värmepumpens energieffektivitet vid kyldrift. EER-värdet är en jämförelse mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot den effekt som värmepumpen förbrukar.
EER och SEER för AC
Expansionsventil är en ventil som köldmediet passerar, där trycket sänks och på så vis tvingas även temperaturen ner, så att köldmediet återigen kan hämta upp ny värme från värmekällan.
Energimärkningen hjälper dig att hitta den mest energisnåla AC:n och mäts genom enhetens SEER-värde. Ju högre desto bättre.
Mer om energimärkning av AC här

F

F-gasförordningen är en EU-förordning som reglerar användandet av flourerande växthusgaser (F-gaser). F-gas används i bland annat värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditionering som köldmedium. Vid läckage har f-gas en negativ påverkan på växthuseffekten, därför är reglerna kring dess användning mycket hård genom den så kallade F-gasförordningen. Den säger bland annat att icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser (F-gas) endast får säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat.
F-gas i AC och luftkonditionering
Förångare är en värmeväxlare där köldmediet passerar. När köldmediet kommer in i förångaren har det en låg temperatur och lågt tryck. I förångaren värms mediet upp av energikällan och då övergår det till gasform (eftersom en högre temperatur innebär ett högre tryck).

G

Givare är en typ av sensor som visar ett resultat av en mätning. Det kan till exempel vara en temperaturgivare som visar vilken temperatur det är.
GWP-värde står för Global Warming Potential och är ett värde för hur mycket ett köldmedium påverkar växthuseffekten om det skulle läcka. Siffran representerar hur stor påverkan ett köldmedium har i förhållande till samma mängd koldioxid.

H

Hermetisk slutet anses ett system som är helt tätt, ofta förslutet genom svetsning, hårdlödning eller fast hopfogning. För värmepumpar och AC används termen om köldmediekretsen.

I

Icke-hermetisk sluten utrustning innebär en anläggning där köldmediekretsen skapas på plats, vilket exempelvis är fallet för luft-luftvärmepumpar, fast-installerad AC och vissa sorters luft-vattenvärmepumpar. Denna typ av arbete måste utföras av en certifierad kyltekniker.
Inverterstyrning innebär en steglös styrning av varvtalen. En inverterstyrd kompressor betyder alltså att det är möjligt för kompressorn att anpassa varvtalen efter behovet, istället för att bara ha ett på- eller av-läge. Inverterstyrd kompressor kan också kallas varvtalsstyrd, varvtalsreglerad eller frekvensstyrd.

K

Koldioxidekvivalenter CO2e är ett värde på hur mycket som utsläpp av olika växthusgaser påverkar växthuseffekten och den globala uppvärmningen jämfört med samma mängd koldioxid. Olika växthusgaser påverkar klimatet olika mycket, vilket utrycks i GWP-värde. För att få fram koldioxidekvivalenter tar man GWP-värdet gånger mängden växthusgas. Koldioxidekvivalenten för utsläppet av en viss växthusgas uttrycker helt enkelt hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att motsvara samma klimatpåverkan.
Kompressor används för att komprimera köldmediet i värmepumpens system. Det betyder att trycket för köldmediet ökar, vilket medför att även temperaturen ökar. Det är denna värmeenergi som kan överföras till husets värmesystem via en kondensor.
Kondensor är en värmeväxlare som får köldmediet att kondensera, d.v.s. att gå från gasform till vätska. Vid processen avges värmeenergi till husets värmesystem.
Köldmedium är ett ämne som cirkulerar i AC:n system. Genom förändringar i tryck i olika steg förångas och kondenseras köldmediet och då skapas och avges värmeenergi, som kan utnyttjas av husets uppvärmningssystem.

O

ODP-värde står för Ozone Depletion Potential. Det uttrycker ett ämnes potentiella påverkan på ozonskiktet vid läckage.

P

Portabel AC är en AC du kan flytta runt, perfekt för lägenheter till exempel. Allt den behöver är ett fönster för frånluftsslangen och ett eluttag.
Till kunskapsbanken för portabel AC

S

SEER-värde står för Seasonal Energy Efficiency Ratio och är ett mått på AC:ns energieffektivitet vid kyldrift under en säsong. SEER är ett samlingsvärde av olika COP-värden uppmätta under olika förhållanden som ska representera de olika förutsättningarna över en säsong.
Här kan du läsa mer om SEER-värde
Split-system är en luftvärmepump, luft-vattenvärmepump eller AC som har en utedel och en innedel. Utedelen och innedelen är ihopkopplade med ett rörsystem.
Till AC med utedel och splitsystem

U

Utegivare en givare som sitter utomhus och mäter utetemperaturen. Givaren skickar informationen till AC:n.

V

Verkningsgrad för värmepumpar och AC är ett mått på hur effektiva de är. Verkningsgraden fås genom att jämföra hur mycket energi som värmepumpen och AC:n producerar med den energi som tillförs. COP- och SCOP-värde är ett mått som används för att uttrycka värmepumpars och AC verkningsgrad.