Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Förklaringar på ord inom solceller
Se om du hittar den term du funderar på!

Solcellslexikon - ordlista för solceller

Har du mött många nya ord när du läser om solceller? Undrar du vad någon term betyder. Här går vi igenom vanliga begrepp inom solceller och solpaneler och förklarar vad de betyder.

A

AC-brytare används för att man ska kunna koppla bort sin växelriktare från elnätet när man utför service eller underhåll på solcellsanläggningen. Den ska sitta nära växelriktaren.
Ampere A är den enhet som används när man mäter ström. Ström i sin tur är elektriska laddningar som rör på sig eller ett flöde av elektriska laddningar. Vilken säkring som behövs anges också i ampere, eftersom det hänger ihop med vilken ström som måste kunna hanteras.
Anläggnings-ID är som ett personnummer för din elmätare. Varje elmätare har ett unikt ID, som består av 18 siffror. Detta ID används vid kontakt med elbolag, exempelvis när man ska teckna abonnemang. Anläggnings-ID hittar du på själva elmätaren, dina fakturor och elavtalet.

B

Behörig elektriker Ofta talar man om ”behörig elektriker”, och menar då en elinstallatör med rätt behörighet för den aktuella elinstallationen. Elinstallatör är ett reglerat yrke. ”Reglerat” innebär att det är definierat i svensk lag vad som krävs för att få utföra yrket. Det krävs auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Det finns flera olika typer av auktorisation, som krävs för att få utföra olika moment vid elinstallation. För att bli auktoriserad elinstallatör ställs både krav på utbildning och praktisk erfarenhet.
Belastning är viktigt när man monterar solceller, eftersom de bara tål en viss belastning. Belastningen anges i enheten pascal. Hur man monterar solcellerna påverkar också vilken belastning de tål. Det är också viktigt att takkonstruktionen tål den belastning som solpanelerna medför och att anläggningen tål den mängd snö och vind man kan förvänta sig att de utsätts för. Här finns en grund för olika områden i Sverige, som ligger bakom beräkningarna bakom en solcellsanläggning. Om belastningen blir fel, kan taket eller solcellerna gå sönder; i värsta fall kan taket rasa in. Därför är det viktigt att du tar hjälp av någon som verkligen kan solceller för beräkning och montering.

C

CE-märkning är en märkning som används inom EU på produkter som uppfyller krav som anges i olika direktiv. Det är olika krav för olika områden. Kraven gäller sådant som säkerhet, miljö och hälsa. Om en produkt har CE-märkning, uppfyller den EU:s krav och kan säljas fritt inom EU. CE-märkning används bland annat för solceller. Det är viktigt att dina solceller har rätt märkning, då detta innebär en trygghet för dig som ägare.

E

Effekt mäts i enheten watt (W) och handlar om i vilken takt energi används. Kilowatt (kW) innebär 1000 watt. Effekt anger inom fysiken den mängd energi som omvandlas per tidsenhet. Effekt betecknas ofta också med bokstaven P från engelskans power och kan bland annat yttra sig i form av ett värmeflöde eller mekaniskt arbete. SI-enheten för effekt är watt (W), där en watt motsvarar en energiomvandling på en joule per sekund (W
Effektgaranti innebär en garanti kopplat till effekt. För en solcellsanläggning exempelvis att anläggningen kommer att ge minst 85 % (av sin maximala) effekt efter 25 år.
Elnät är de ledningar där el transporteras. Elnätet är fast och ägs av ett specifikt bolag i varje område. Du kan alltså aldrig välja vem som står för själva elnätet i ditt område, medan du kan välja e-handelsbolag, som står för själva elen. Om du vill koppla upp din solcellsanläggning mot elnätet, är det alltså elnätsbolaget som måste kopplas in.
Elproducent är precis som det låter någon som äger en anläggning som producerar el. Om du har en solcellsanläggning är du alltså elproducent.
Elsäkerhetsintyg är ett intyg från en behörig elektriker på att en elinstallation följer de säkerhetsföreskrifter som finns. Detta brukar vara en del av den kontrollplan som ska följas vid solcellsinstallation.

F

Falsat plåttak består av släta plåtskivor som fästs ihop med hjälp av en metod som kallas för falsning. Vilket takmaterial man har och hur taket är konstruerat påverkar hur man installerar solcellerna och vilket material som behövs vid installationen.
Mer om att montera solceller på falsat tak

H

Huvudsäkring har som uppgift att både skydda elanläggningen i ditt hus, men också begränsa hur mycket ström du kan använda samtidigt. Huvudsäkringens storlek anges i enheten ampere. Har du en för liten huvudsäkring, kan den gå sönder, om du använder för mycket el. En för stor huvudsäkring innebär istället onödiga omkostnader, eftersom ditt abonnemang vanligtvis blir dyrare. Om man har elvärme, en värmepump eller en solcellsanläggning, kan man behöva en lite större huvudsäkring.
Lär dig mer om huvudsäkring och säkring

K

Kapacitet innebär hur mycket din solcellsanläggning kan producera. Man brukar även ange hur många watt varje solpanel kan producera. Det går 1000 Watt på en kilowatt och därför brukar anläggningens kapacitet anges i kilowatt medan den enskilda panelens kapacitet anges i watt.
Läs mer om att dimensionera för solceller
Kilowatt (kW) är en variant på Watt som är enheten för effekt. Kilo betyder 1000, så 1 kilowatt
Kilowattpeak (kWp) är en enhet som förekommer för solceller. Enheten används för den toppeffekt solcellen kan producera vid vissa förutsättningar. Denna toppeffekt är uppmätt i labbmiljö enligt standardiserade rutiner.

L

Likström innebär att strömmen alltid har samma riktning, till skillnad från växelström, där strömmen konstant byter riktning. I solceller uppstår likström, som sedan i växelriktaren, omvandlas till växelström. Detta görs dels eftersom alla apparater vi har i hemmet är konstruerade för växelström och dels för att man ska få möjlighet att skicka ut den el som produceras på vårt elnät. På engelska används ofta förkortningen DC (direct current).
Lutningen tak påverkar vilken effekt dina solceller kan ge. Det bästa är en lutning på 30-35°, men även utanför detta intervall, kan man få en god elproduktion. Lutningen på taket kan i vissa fall också ha en påverkan på installationen, eftersom installationen vid större lutning och valmat tak blir lite mer komplex och därmed något dyrare.
Lär dig mer om lutning på tak och solceller

M

Modulverkningsgrad innebär vilken verkningsgrad modulen har. Verkningsgrad anges i procent av hur mycket utav solens strålning som kan omvandlas till el. Modulverkningsgraden brukar ligga på 15-22 % beroende på vilken paneltyp det rör sig om. Har du en mindre yta som du vill installera solceller på, är det idé att titta på solpaneler med en högre modulverkningsgrad.
Monokristallina solceller har en verkningsgrad på ca 15-22 %. De är både mer effektiva och lite dyrare än polykristallina solceller. De monokristallina solcellerna är baserade på grundämnet kisel. Själva cellerna i dessa moduler har lite rundade kanter. De är vanligtvis svarta.

N

NOCT är förutsättningar som används vid tester av solceller, för att se vilken verkningsgrad och effekt solcellerna kan ge, vid standardiserade förutsättningar. Detta kan användas för att jämföra olika typer och fabrikat av solpaneler med varandra. Standard för NOCT är: 800 W /m² instrålning, vinkelrätt infall mot modulens yta, 20 °C solcellstemperatur, 1 m/s vindstyrka, 1,5 ”air mass” och monterad med öppen baksida.
Nätbolag nätägare är det bolag som äger och underhåller ett elnät i ett specifikt område. Du kan inte välja elnätsbolag, utan det finns ett bolag som är ansvarigt för elnätet i varje område. Nätägaren är den aktör som äger elledningarna som förbinder produktions- och förbrukningsanläggningar. Nätägarna överför/distribuerar elen mellan elproducenten och elanvändaren via stam- regional- och lokalnät. Nätägaren ansvarar också för att mäta den inmatade eller uttagna elenergin samt rapportera mätvärden till berörda parter bl.a. till elleverantören. Således bär nätägaren upp hela infrastrukturen för elmarknaden.

O

Optimerare optimerar solpanelernas elproduktion. Solpaneler kopplas samman i strängar och de olika solpanelerna som befinner sig i samm sträng sträng påverkar varandra. Om en solpanel hamnar i skugga, kan det minska elproduktionen även i resten av strängen. Det är den svagaste länken som bestämmer hur mycket el solcellerna i strängen kan producera. Bypassdioder kan leda strömmen förbi de delar av solcellspanelerna som skuggas eller täcks av exempelvis snö. Men bypassdioder reagerar bara vid mycket stora skillnader mellan panelerna. Optimerar monteras på varje solcellspanel och gör så att de påverkas mindre av varandra. Optimerarna optimerar alltså solpanelernas elproduktion och du kan få en högre lönsamhet från din solcellsanläggning.

P

Paneltyp talar man om när man menar olika sorters solpaneler. De vanligaste är monokristallina solceller och polykristallina solpaneler. Olika paneltyper är konstruerade på olika sätt och de har också olika egenskaper. Monokristallina solpaneler har en något högre modulverkningsgrad och kan därför producera mer el än polykristallina, på samma yta. Har du en begränsad yta, kan det därför vara extra stor idé att titta på monokristallina solcellspaneler.
Pascal är enheten som används för tryck. För solceller används pascal vid beräkning av belastning. Tryck är kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti gaser och vätskor och även vinkelrätt mot angränsande fasta kroppars ytor, till exempel kärlets väggar. Då 1 pascal är ett mycket litet tryck används ofta multipelenheter som till exempel hPa, kPa och MPa. Av historiska och praktiska skäl förekommer ytterligare enheter som bar, psi, mmHg, torr, mVp, mmVp, kp/cm2 eller atm.
Plåttak trapets är en slags plåttak som består av trapetsplåt. Trapetsplåt kan man säga är vågig plåt, och är ett vanligt material för tak i Sverige. Vilket takmaterial man har och hur taket är konstruerat påverkar hur man installerar solcellerna och vilket material som behövs vid installationen.
Polykristallina solceller har en verkningsgrad på ca 15-17 %. Det har en lägre verkningsgrad än monokristallina solceller, men är också något billigare. De polykristallina solcellsmoduler är baserade på kisel. Här är själva solcellerna rektangulära. De är vanligtvis lite blåaktiga i färgen. De finns även i andra färger, men detta har vanligtvis en negativ påverkan på verkningsgraden.

R

Rails är ett annat ord för de skenor som används vid montering av solpaneler.

S

Snölastberäkning är en beräkning på vilken snölast, eller hur mycket snö, din solcellsanläggning ska klara av. Den brukar beräknas i enheten pascal.
Solceller är en anordning som omvandlar solens strålning till el. Solcell är egentligen de små celler som samlas i en solpanel.
Mer om hur solceller fungerar
Solpanel är en modul som är uppbyggd av olika solceller där solel produceras. Ordet solpanel kan också användas om solfångare, som producerar värme istället för el.
Mer om solpaneler
STC står för Standard Test Condition. Rakt översatt innebär detta alltså standardförutsättningar vid test. Detta innebär alltså de förutsättningar man brukar användas sig av som standard vid testning av solcellspaneler, in enlighet med EN 60904-3. Standard är: 1000 W / m² instrålning, vinkelrätt infall mot modulens yta, 25±2 °C solcellstemperatur och 1,5 ”air mass”.
Sträng kallas solceller som kopplats samman i en serie. Hur många som kopplas i samma sträng beror på vilka solceller och vilken växelriktare som används. Solcellerna i strängen påverkar varandra. Om en solpanel skuggar, ger även solpanelerna, som befinner sig i solen, mindre effekt. Vill man få bra effekt från en sträng även om någon del skuggas, kan man använda sig av optimerare.

T

Tegeltak är vanligt förekommande i Sverige och innebär att man har ett tak som är täckt av tegelpannor. Vilket takmaterial man har och hur taket är konstruerat påverkar hur man installerar solcellerna och vilket material som behövs vid installationen.
Toppeffekt eller kilowattpeak (kWp) är en enhet som förekommer för solceller. Enheten används för den toppeffekt solcellen kan producera vid vissa förutsättningar. Denna toppeffekt är uppmätt i labbmiljö enligt standardiserade metoder.

V

Valmat tak innebär att huset har takfall mot alla sidor på huset och alltså inte har några gavlar. Takets konstruktion påverkar hur man monterar solceller. Det går utmärkt att montera solceller på valmat tak, men kan innebära en extra omkostnad, eftersom installationen blir lite mer komplex.
Verkningsgrad för solceller, eller konverteringsgraden, innebär hur stor del av solstrålningen som omvandlas till el. Generellt kan solcellerna omvandla 10-22 % av solens strålning till el. Om du väljer monokristallina solceller, får du något högre verkningsgrad, än om du väljer polykristallina solceller. Har du bara en mindre yta att använda till solceller, kan det vara idé att titta lite extra på verkningsgraden.
Vindlastberäkning är en beräkning på vilken vindlast, eller hur mycket vind, din solcellsanläggning ska klara av. Belastning brukar mätas i enheten pascal.
Volt V är enheten för spänning. Det är spänningen som gör att de elektriska laddningarna rör på sig. Det är spänningen som får igång strömmen.

W

Watt är enheten för effekt. Effekt är hur mycket energi som används för varje tidsenhet, eller takten energin används.

Ö

Överskottsel kallar man den el som produceras i en solcellsanläggning, som inte används i huset. Du kan sälja din överskottsel via elnätet.