Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
I ordlistan hittar förklaringar på vanliga begrepp om hus
Blindbotten, syll eller brutet tak?
Vilket begrepp vill du förstå?

Huslexikon - ordlista för ditt hus

Husets alla beståndsdelar kan ibland ha lite krångliga namn. Vet du till exempel vad termer såsom blindbotten, syll eller brutet tak betyder? I ordlistan kan du hitta förklaringar på vanliga begrepp som används i hus.

B

Bjälklag är en horisontellt bärande byggnadsdel som avgränsar olika våningar i en byggnad. Bjälklagets uppgift är att fördela krafterna i en huskonstruktion så att de hamnar ut i väggarna och på krypgrundselementen. Det bjälklag som placeras över krypgrunden kallas för bottenbjälklag. Bottenbjälklaget ligger över trossbotten på bjälklaget placerar man sedan golvet.
Blindbotten eller trossbotten är undersidan av ett bottenbjälklag. Med enklare ord ”taket” i krypgrunden. Blindbotten bär isoleringsmaterialet och skyddar bjälklaget mot olika påfrestningar, till exempel fukt- och mögelskador.
Brutet tak Sadeltak kallas de klassiska ”trekantiga” taken med två takfall som lutar åt varsitt håll från en centrerad taknock. Ett brutet tak, är som ett sadeltak, där takfallen brutits av ytterligare en gång för att avslutas med ett brantare fall.

C

Cellplast finns i flera olika varianter och i olika hårdheter. Plasten är en form av polystyren som expanderats. Ett välkänt varumärke av cellplast är frigolit men det finns en mängd olika varianter och man skiljer mellan mjuk och hård plast. Mjuk cellplast används oftast till möbler och madrasser medan den hårda lämpar sig i byggkonstruktioner. Cellplast är tåligt mot fukt och används bland annat vid isolering av väggar, tak och golv. Det är ett utmärkt material för isolering av husets krypgrund.

D

Direktverkande el innebär att huset endast värms med el, via el-element. Idag finns mer energieffektiva metoder, såsom värmepumpsteknik.
Läs mer om direktverkande el
Dränering innebär att man skyddar huset mot fukt från marken. Det gör man genom att leda om vattnet i marken så att det leds förbi huset istället för att trycka emot husgrunden. Vid dräneringen grävs ett dike runt husbottnen på ca 40 cm, diket skall vara djupare än grunden. Mot muren sätter man oftast ett tätskikt och eventuellt en dränerande isolering. Ett dräneringsrör i diket leder bort vattnet. Röret och diket täcks sedan över med makadam.

F

Falsat plåttak består av släta plåtskivor som fästs ihop med hjälp av en metod som kallas för falsning.
Friskluftsventil ser till att ny luft kommer in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas.
Lär dig mer om ventilation
Funktionalismen (funkis) dök upp på 20- och 30-talet och skilde sig helt mot tidigare stilar. Funktion var i centrum och formerna bestod oftast av enkla geometriska former med släta ytor, odekorerade fasader och platta tak.

G

Golvvärme innebär att huset värms upp med hjälp av slingor som går i golvet. Golvvärme kan vara antingen elektrisk eller vattenburen.
Läs mer om golvvärme
Grundbotten är delen av marken som finns innanför grundmuren, d.v.s marken i din krypgrund eller torpargrund. Grundbotten är som regel alltid fuktig. Antingen genom kapillärsugning i marken eller genom temperaturskillnaden mellan luften i grunden och grundbotten. När marken är kallare än luften skapas det lätt kondens. Genom att lägga över en armerad marktäckning hindras denna fukt effektivt från att påverka övrig miljö i grunden.
Grundmur är den delen av grunden som huset står på vid krypgrund eller torpargrund. Det går att se det som väggarna i krypgrunden. Det är en direkt på marken uppförd del av en byggnad, vanligen försänkt i marken. Grundmurarna utgör tillsammans med grunden det stabila underlaget för hela byggnaden i övrigt.

H

Hanbjälken är den nedersta vågräta delen av takstolen. Hanbjälken bildar ofta bjälklaget på vinden. Det vill säga golvet på vinden. Takstol är en del av den bärande konstruktionen i ett yttertak, i sin enklaste form bestående av två mot varandra lutande sparrar, som möts i taknocken och nedtill sammanbinds av en horisontell bjälke. De vågräta bjälkarna i takstolar kallas hanbjälke.
Huvudsäkring har som uppgift att både skydda elanläggningen i ditt hus, men också begränsa hur mycket ström du kan använda samtidigt. Huvudsäkringens storlek anges i enheten ampere. Har du en för liten huvudsäkring, kan den gå sönder, om du använder för mycket el. En för stor huvudsäkring innebär istället onödiga omkostnader, eftersom ditt abonnemang vanligtvis blir dyrare. Om man har elvärme, en värmepump eller en solcellsanläggning, kan man behöva en lite större huvudsäkring.
Lär dig mer om huvudsäkring och säkring

I

Isolering är viktigt för att behålla värmen i huset. Ofta har man isolering på vinden, i väggarna och under grunden. Ungefär 15-20 % av värmen i en vanlig villa försvinner genom taket. För att minska värmespillet kan man isolera kallvinden. Isolering av vinden är en lönsam investering att göra som fastighetsägare för att minska energiförbrukningen. Man bör dock ta med i beräkningen att ett minskat värmespill gör vinden kallare, vilket ökar relativ luftfuktighet där. Ökad luftfuktighet kan leda till mögelskada.
Mer om fukt och mögel på vind

J

Jugend är ett namn på en stil. Begreppet kommer från tyskans ord för ungdom. Betoning av hantverksmässighet och en strävan att frigöra sig från äldre stilar. Inspiration från naturen, med mycket böjar och slingrande former.

K

Kallvind är utrymmet i huskonstruktionen som ligger mellan yttertaket och takisoleringen. Då kallvinden är uteluftsventilerad följer temperaturen där som regel utomhustemperaturen, men kan ibland bli ännu kallare på grund utav nattutstrålning.
Lär dig mer om kallvind
Klassicism var en konstriktning i början av 1900-talet, ofta kallad nordisk klassicism (motsvarande utomlands art déco) eller tjugotalsklassicism för att skilja mot tidigare epoker. Kännetecknades av saklighet och ett stramare formspråk. Inspiration till arkitektur och inredning hämtades från det sena 1700-talet, antiken, Egypten och Orienten.
Kontrollplan är en plan där man sammanställer alla de kontroller byggherren, eller i vissa fall kontrollansvarig, ska utföra under ett byggnadsprojekt. Kontrollplanens syfte är att säkerställa att alla samhällets krav på ett projekt uppfylls. En kontrollplan krävs ofta i de fall man måste anmäla (eller ansöka om bygglov) till kommunen för ett projekt, och i planen ska det bland annat framgå vilka saker som ska kontrolleras, av vem och när.
Krypgrund är en grundläggning som utvecklats från den gamla torpargrunden. Krypgrund är fortfarande en vanlig byggteknik vid nybyggnationer eftersom fördelarna är många, om man bara hanterar risken för fuktproblem.
Lär dig mer om krypgrund
Källare är benämningen för ett våningsplan som ligger under markplan i ett hus. Om våningsplanet endast delvis ligger under mark räknas det inte som källare, utan suterrängplan. Källaren är en känslig del av huskonstruktionen när det kommer till att skydda den mot fuktskador och mögel. På grund av att yttermuren ligger under mark ställs stora krav på isolering samt en väl fungerande dränering.
Lär dig mer om källare

L

Locklistpanel lockläktpanel är panel där brädorna är olika breda, vanligtvis består det främre lagret av smalare läkt (list). Vid lockpanel används istället lika breda brädor.
Lågenergihus är ett samlingsnamn för huskonstruktioner som är byggda för lägsta möjliga energianvändning. Det finns olika typer av lågenergihus. Några exempel är passivhus, nollenergihus, plusenergihus och minienergihus. Lågenergihusen varierar i energiförbrukning men gemensamt för dem är att konstruktionen planeras för att minimera husets värme- och kylbehov genom utformning av planlösning, ventilation, placering av fönster, isolering och täthet.

M

Mekanisk frånluft innebär att man med hjälp av mekanik ventilerar ut luft ur huset. På så vis kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation.
Mer om mekanisk frånluftsventilation (F)
Mekanisk tilluft innebär att man får full kontroll på luftflödet i huset och kan säkerställa tillräcklig ventilation och optimal energibesparing.
Mer om mekanisk till- och frånluftsventilation (FT)

N

Nationalromantik är en konststil där man inspirerades av traditionell svensk stil, både från bondesamhället och högre stående klasser. Hantverksmässighet var viktigt.

O

Oxöga är ett runt fönster som ofta är placerat under taknocken. Mycket vanligt på 20-talshus.

P

Platta  mark är en typ av grundläggning vid husbygge. Genom att isolera mot marken innan man gjuter plattan står konstruktionen emot som kommer nerifrån marken. Oftast gjuts både isolering och golvvärme in i plattan vilket har en uttorkande effekt och skyddar mot fukt. Dock har betongplattan en fuktuppsugande förmåga vilket ställer höga krav på isolering, kapillärsugning och dränering. Platta på mark är den vanligaste typen av husgrund idag. Nackdelar med grunden är att vattenläckor i huset kan spridas över stora ytor. Det är en oflexibel grundläggning vilket gör att omläggning av avlopp eller flytt av större installationer i huset som kök och badrum ofta blir extremt omfattande projekt.
Plintgrund är en högventilerad konstruktion att bygga hus på. Grunden används framför allt när det gäller mindre hus och är ett billigt sätt att bygga på. Grunden i sig är inte känslig för skador men då utomhusluften rör sig fritt under huset kan hussvamp eller andra svampar lätt få fäste på husets undersida. Genom att täcka sidorna kan man skapa en grund som är mer kontrollerbar för att skydda undersidan av huset från fukt och därav följande fuktpåverkan.
Plusenergihus är byggt för att minimera värmeförlusterna genom ett tätt klimatskal. Tanken med plusenergihus är att det skall producera mer energi än vad det förbrukar. Oftast används solfångare, vindkraft eller vattenkraft. Villa Åkarp är det mest kända exemplet på plusenergihus i Sverige.

R

Radon är en gas som uppstår när radium faller sönder. Gasen är helt luktfri men är skadlig för människor. Radon bildas i berggrunden och läcker upp genom marken när marklagren är luftgenomsläppliga. Om en huskonstruktion är oskyddad tar sig radon in i bostadsytan. Då värmen från huskonstruktioner skapar goda förutsättningar för radon att ta sig upp genom marken är det viktigt att husgrunder byggs på ett sätt som bildar en radonbroms som bromsar eller ventilerar bort radon. Krypgrunder drabbas oftast av fukt eller mögelskada när man vidtar åtgärder för att sänka radontransporten från marken. För att inte ersätta pest med kolera kan man installera kontrollerat undertryck som ventilerar bort radon, samt skyddar mot fukt och mögel. Man kan även bromsa radonvandringen genom att lägga armerad marktäckning längs krypgrundens botten.
Mer om radon
Radombroms innebär att man använder material som är tätt nog för att utestänga radon, när man bygger hus. Radon läcker upp genom marken från berggrunden. Hur mycket radon som läcker upp beror på hur luftgenomsläpplig marken är, men eftersom radon är en gas kan man räkna med att en viss mängd alltid tränger igenom. På grund av det har man utvecklat radonbromsar, dvs material som är tätt nog för att stänga ute radon. Platta på mark isoleras mot radon innan man gjuter själva plattan. I husets krypgrund kan man med fördel lägga en armerad markväv längs botten för att minska mängden radon som tar sig vidare upp till bostadsytan.
Radonsanering krävs om ett hus utsätt för höga halter av radon. Beroende på var radonet kommer ifrån finns olika saneringsmetoder. Om radonet kommer från byggmaterialet kan man oftast sanera genom att öka luftomsättningen. Blåbetong är ett byggmaterial som avger radon. För att sanera blåbetong finns det idag system för att minska strålningen genom olika tätskikt. Tätning fungerar oftast ganska dåligt, att öka luftomsättningen i berörda utrymmen ger ofta bättre resultat. Vid renovering kan man anlita företag för att byta ut blåbetongen i väggar som inte är bärande. Radon kommer även från marken. Skydda huset genom att täta sprickor i husets grundkonstruktion. För att hindra att radon tar sig upp i boytan genom krypgrunden kan man undertrycksventilera grunden. Genom undertrycksventilering hindrar man att radonet stiger upp till boytan genom att suga ut det. Denna typ av sanering för oftast med sig fuktproblem då man samtidigt för in ny luft som i regel är fuktigare än den luft som lämnar grunden. Därför är det vettigt att välja ett skydd som även kan hantera fukten i utrymmet. Hygrodynamisk avfuktning i kombination med termisk avfuktning har som regel fått bra resultat.
Råspont är spontade brädor som kan kilas in i varandra en efter en och används ofta till beklädnader som alternativ till skivmaterial. Råspont används vanligtvis i golv, yttertak och väggar. Råspont tillverkas från splintved som har en något sämre virkeskvalitet. Precis som allt annat organiskt material kan råsponten angripas av mögel. Fördelen med råspont är att det är möjligt att upptäcka angrepp i tid och enkelt att sanera.

S

Sadeltak kallas de klassiska ”trekantiga” taken med två takfall som lutar åt varsitt håll från en centrerad taknock.
Självdragsventilation S innebär att byggnaden är konstruerad så att ventilation ska uppstå automatiskt. Vid självdragsventilation försvinner varm luft ut genom luftkanaler, genom principen att varm luft stiger. Idag är det ovanligt att man använder självdragsventilation vid nybyggnationer då systemet inte kan säkerställa ett regelmässigt luftflöde på 0,35 liter per kvadratmeter. Självdragsventilation är mycket vanligt i äldre svenska hus. Har du självdragsventilation är det viktigt att fundera över hur olika renoveringar, såsom extra isolering eller byte av värmekälla, påverkar ventilationen.
Mer om självdragsventilation
Snickarglädje säger man om trädekorationer på byggnader. De är ofta i snirkliga former.
Spontad panel är en panel där plankorna sågats så att de passar i varandra.
Syll ligger mellan husgrunden och huset. Syllen är en balk vars syfte är att fungera som underlag för det bjälklag som golvet placeras på. Syllen isoleras från grundmurens fukt genom syllpapp eller annat fuktsäkert material som placeras mellan syllen och grundmuren. Fram till början av nittiotalet var det inte ovanligt att använda träskyddsbehandlat virke som syll. Detta har visats sig var en en mindre smart lösning då syllen ofta är fuktig och vid fukt släpper syllen emissioner som stiger upp huset med dålig lukt och hälsofara som resultat. Syllventilation innebär att man ventilerar grundmuren genom att delar av syllen saknas. Istället för att bygga normala ventiler låter man syllhålen fylla en ventilerande funktion. Då det lättare bildas en köldbrygga i syllventilationen under årets kallare perioder finns en ökad risk för skador i syllen med denna konstruktion. Syllventilation är relativt ovanligt och är att betrakta som en experimentell konstruktion. Det krävs ganska stora luftspalter för att säkerställa en god ventilation i krypgrunden.

T

Takfot är namnet på en del av yttertaket, närmare bestämt underdelen av takutsprånget eller takskägget. Takfoten är tänkt att skydda husets ytterväggar mot regn och sol men är inte nödvändigtvis viktig för ytterfasadens skick. Via hängrännor leds regnvatten bort från fasaden även om huset saknar takfot. Vissa menar att takfoten snarare är en estetisk fråga än en praktisk. Det är inte ovanligt att funkishus byggts utan takfot. Takfotsventilation är den luftspalt närmast ytterfasaden man kan se på vissa hus. Tanken med takfotsventilation var från början att hindra att is bildades kring hängrännorna med risk för fallande istappar som resultat. Genom att låta takfotsventilationen släppa ut varmare luft under hängrännorna blev det svårare för isen att få fäste. Med tiden ökade vi isoleringen på vinden och luften som lämnade vinden blev kallare och hjälpte till slut inte mot istapparna. Ventilationen blev kvar i tron på att det var bra att ventilera vinden genom takfoten. Dock har denna okontrollerade ventilation ofta haft rent motsatt effekt med tillförd fukt och stora mögelskador på vinden som resultat.
Tappvatten är ett annat ord för kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.
Tjällyft innebär att en husgrund som inte placerats på tjälfritt djup, riskerar att lyftas upp när marken höjs av tjäle. Tjäle bildas varje vinter i Sverige och innebär att vatten fryser till is i marken. Is tar större plats än vatten vilket gör att marken höjs. Ju mer vatten marken innehåller ju mer lyfter grundbotten ur grunden vid tjällyft. Då tjällyften sällan är jämn blir följden ofta att golven lutar.
Torpargrund är en grund med låga grundmurar och en luftficka under huset. Modernare versioner kallas krypgrund. På 1800-talet började man bygga hus på torpargrund. Metoden var ett sätt att lyfta husen från marken för att undvika fuktskador på virket. Natursten placerades direkt på marken och en mullbänk skottades upp mot insidan av muren. Huset placerades på denna grundmur. Torpargrunden hölls varm genom att eldstaden gick hela vägen ner i grunden och spred sin värme som förhindrade att det blev fuktigt med påföljande mögelskador. Man lämnade gluggar öppna i grunden för att låta katten jaga möss under huset, s.k. kattgluggar. Torpargrunden är föregångaren till dagens krypgrund. Om torpargrunden har problem med fukt, är åtgärderna de samma som för en krypgrund.
Mer om torpargrund
Trossbotten eller blindbotten är undersidan av ett bottenbjälklag. Med enklare ord ”taket” i krypgrunden. Blindbotten bär isoleringsmaterialet och skyddar bjälklaget mot olika påfrestningar, till exempel fukt- och mögelskador. Underdelen av huset består uppifrån och ned av golv, bjälklag, isolering och nederst trossbotten. Trossbotten och blindbotten är samma sak och avser alltså den yta som är närmast husets krypgrund. Det är smart att trossbotten byggs i ett material som möge, hussvamp och annan svamp inte har lätt att få fäste på. Förr byggdes trossbotten av råspont, ett material som mögel och svampar trivs bra på. Trossbotten måste även konstrueras för att vara ångenomsläpplig för att inte öka risken för kondens på den kalla sidan av bjälklaget.

U

Underhållsvärme innebär att du har en lägre värme i ett utrymme eller hus, för att skydda mot fukt- och frysskador, utan att slösa med energi i onödan. Om du har underhållsvärme i sommarstugan och kommer på besök under vintern, går det betydligt snabbare att värma upp och med fjärrstyrning kan man ha koll på värmen även på distans. Med avstängd värme måste man tömma rörsystemet i huset, för att säkerställa att rören inte fryser sönder under vintern.
Mer om underhållsvärme

V

Valmat tak innebär att huset har takfall mot alla sidor på huset och alltså inte har några gavlar.
Varmgrund är en krypgrund som är isolerad för att hållas varm. Tanken är att klimatet i grunden skall vara detsamma som i boytan. När man bygger hus med varmgrund isoleras bjälklaget mindre och merparten av isoleringen placeras mot marken och grundmuren. Ofta placeras husets värmekälla dessutom i grunden. Konstruktionen är effektiv för att undvika fukt, dock är det en dyr grundläggning. Kostnaden för att bygga om en krypgrund till en varmgrund är som regel både för kostsamt och för komplicerat för att vara ekonomiskt gångbart. Det man däremot kan göra är att isolera marken och väggarna i krypgrunden och installera en termisk avfuktare. Detta är ofta en mycket lyckad kompromiss.
Vattenburet uppvärmningssystem är de rör, radiatorer och slingor för vattenburen golvvärme som finns i många hus. Genom att skicka ut varmt vatten från en värmekälla, värms huset upp. Ett vattenburet uppvärmningssystem är ett effektivt system för värmespridning som inte hindras av stängda dörrar. Det finns många olika värmekällor som kan arbeta med ett vattenburet värmesystem exempelvis olika värmepumpar, pelletspannor, vedpannor, oljepannor, elpannor och fjärrvärme.
Lär dig mer om vattenburen uppvärmning
Ventilation betyder att luft i byggnader byts ut. Att det är god ventilation i en bostad är viktigt för hälsan för de som bor där. Dålig ventilation gör att partiklar i luften står still och får människor att må dåligt. Många av dagens allergier kan kopplas till dåligt ventilerade hus och bostäder. I en nybyggd villa skall ventilationen motsvara minst 1/2 luftomsättning varje timma. Äldre hus har som regel mycket lägre luftomsättning, ca 0,2 omsättningar per timmar.
Mer om ventilation
Vindskiva är en bräda som finns på takets gavel för att skydda takpannorna från att lyfta och flyga av vid hårda vindar. Vindskivan leder vinden ovanför taket istället för under och genom det.