Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vanliga frågor om luft-luftvärmepump

Vanliga frågor om val av luft-luftvärmepump

Hur fungerar en luftvärmepump?

En luftvärmepump använder energi från utomhusluften för att värma inomhusluften genom samma teknik som används för kylmaskiner och kylskåp. Ett köldmedium transporterar värmen från en punkt till en annan i ett slutet kretslopp.  Normalt sett så ger en luftluftvärmepump runt 4-5 gånger mer i värmeenergi än den förbrukar i el-energi. I kylning så reverseras denna process och innedelen ger i stället kyla. Luftreningen är konstant igång och fångar normalt upp cirka 99 % av alla allergener, bakterier, virus, damm, mögel, pollen etc.

Vilken pump är bäst?

Det finns inte ett enda svar på denna fråga, det finns flera. Dels bestäms detta av fastighetens:

  • Geografiska läge
  • Yta 
  • Planlösning
  • Befintliga värmekällor
  • Krav på extrafunktioner

Vi kan med rådgivning hitta rätt och har man varit inne och letat men inte lyckats hitta rätt pump så rekommenderas att kontakta vår rådgivning.

Kan jag ta bort mina element om jag installerar en luftvärmepump?

Nej, en värmepump ska ses som ett komplement till en primär värmekälla. Man bör aldrig förlita sig på att värmepumpen till 100 % skall värma upp hus, framförallt inte när det blir riktigt kallt.

Hur långt ned i minusgraderna fungerar värmepumpen?

Detta skiljer sig från märke till märke. Alla pumpar fungerar egentligen ned till mycket lägre minusgrader än vad som normalt uppmäts i stora delar av Sverige. Men för att användningen av värmepumpen ska innebära en besparing gentemot el-värme (direkt-el eller eldriven vattenvärme) uttrycks ofta en rekommenderad arbetstemperatur vilken under det inte längre är lönsamt att använda pumpen som värmekälla, d.v.s. mellan -20°C och -30°C. Alla värmepumpar tappar både i effekt och verkningsgrad när det blir kallare.

Finns det någon värmepump som är bättre än andra när det blir kallt?

En del märken såsom Mitsubishi, Toshiba och Fujitsu (vissa modeller) tappar relativt sett mindre än andra märken, varför dessa är att rekommendera för orter där temperaturen ofta sjunker mycket lågt på vintern. Har man valt rätt pump för huset så bör man alltså även vid – 20/25°C få tillräckligt med värme för att värma huset och god effektivitet för att kunna göra en besparing.

Hur effektiv är en värmepump när det är riktigt kallt?

En bra värmepump har verkningsgrader som ligger mellan 2 till 2,65 vid minus -15°C och de allra bäst vinteranpassade modellerna har verkningsgrader på runt 2,5 även vid minus -25°C.

Vad är COP / verkningsgrad?

COP är ett effektivitetsmått för att mäta en pumps verkningsgrad under värmedrift. COP uttrycker förhållandet mellan utvunnen värme-energi och förbrukad el-energi. Ett högt COP ska tolkas som hög effektivitet.

Ex. COP = 5,33 innebär att pumpen ger 5,33 gånger så mycket i värmeeffekt som den förbrukar i effekt själv.

Vad står COP för?

Bokstäverna COP står för Coefficent of Performance.

Är COP viktigt?

Mer eller mindre. COP används för att jämföra olika pumpars effektivitet. För jämförelse av olika pumpar mäter man effektiviteten i +7°C utomhus och +20°C inomhus. Skilj på COP för särskilda temperaturförhållanden och årsverkningsgrad. Årsverkningsgraden är ett genomsnitt av COP under året. Det är årsverkningsgraden för DIN pump i DITT hus som kommer att göra skillnaden på elräkningen i slutändan.

Stämmer COP?

COP-värdena som anges för respektive pump är ett resultat av ett test under särskilda omständigheter. Det går aldrig att säga exakt hur effektiv din värmepump kommer att vara hos dig. Tänk även på att COP sjunker med temperaturen.

Vad är EER?

EER är ett effektivitetsmått för att mäta en pumps verkningsgrad under kyldrift. EER uttrycker förhållandet mellan utvunnen kyl-energi och förbrukad el-energi. Ett högt EER ska tolkas som hög effektivitet;

Hur stor värmepump ska jag ha?

Hur många kvadratmeter, som sluten yta, ska du värma? Jämför detta antal kvadratmeter med våra uppskattningar för hur många kvadratmeter varje pump uppskattas kunna värma. Gå sedan upp ”en eller två storlekar”. D.v.s. överdimensionera pumpens kapacitet en aning.

Varför ska jag överdimensionera pumpens kapacitet jämfört med mina faktiska antal kvadratmeter?

Det finns två viktiga anledningar:

  • 1. Pumpen kommer att jobba lugnare för att den slipper gå på högvarv. Detta motverkar slitage och ökar livslängden.
  • 2. Effekter och verkningsgrader avtar när utomhustemperaturen sjunker. En större pump kommer att kunna ge mer effekt och kunna behålla högre effektivitet än en mindre, när det blir kallt.

Drar en större värmepump mer el?

En större pump KAN oftast dra mer el än en mindre. Men det betyder inte att den KOMMER att dra mer. I ett hus med en bestämd yta kommer den större att arbeta lugnare och inte nå sin maximala totalförbrukning. Detta beror på inverter-tekniken som låter värmepumpen jobba steglöst (varvtalsstyrt). D.v.s. värmepumpen kommer aldrig att dra mer el än vad den behöver för att värma avsedd yta.

Varför visas inte fler siffror över effekter och verkningsgrader vid olika temperaturer?

Det är få tillverkare som sammanställer och publicerar siffror på vad pumparna presterar vid olika gradantal. Den information som du hittar på vår hemsida har vi sammanställt utifrån flera olika produktbeskrivningar och är förmodligen den bästa information som finns att tillgå.

Finns det jämförelser mellan värmepumpar?

Det finns ett antal tester som är gjorda där vissa modeller förekommer. Dock så finns inget som jämför samtliga pumpar från samtliga märken. Energimyndigheten har en uppställning på vissa modeller utifrån energimärkning och prestanda, http://www.energimyndigheten.se.

Det finns inget organ som utför opartiska jämförelser av samtliga modeller. Att vända sig till en leverantör som har ett större utbud med flera olika märken är att rekommendera dels eftersom att varje märke/modell har sina styrkor och svagheter men också för att en leverantör med flera olika märken och modeller lättare kan hitta en modell som passar just dig och dina behov.

Finns luftrening på alla pumpar?

Ja, det finns luftrening på samtliga våra pumpar. Olika tillverkare har löst detta på olika sätt, jonisering, plasmafilter, UV etc.

Är luftrening bra?

Luftrening är fantastiskt bra ofta oavsett vilken teknik tillverkaren har valt. Värmepumpars luftreningssystem tar bort cirka 99 % av alla bakterier, virus, pollen, mögel, etc. varpå en luft/luft-värmepump normalt brukar rekommenderas för dig som har astma eller allergi.

Vad är underhållsvärme?

Underhållsvärme innebär att du kan ställa ned pumpens termostatinställning till låga temperaturer. Pumpar utan underhållsvärme har en lägsta termostatinställning på +16°C. Pumpar med underhållsvärme går att ställa ned så lågt som allt mellan +5°C och +13°C (märkesberoende). 

Varför borde min pump ha underhållsvärme?

Underhållsvärme är något som framförallt har betydelse i de fall som pumpen skall sitta i en fritidsbostad alternativt en bostad där man inte alltid vistas, dels för att kunna spara på uppvärmningskostnaden, dels för att undvika fukt-, frostbildning och dålig lukt.

Hur fungerar underhållsvärme?

Efter ett tag i underhållsvärmedrift så går pumpen upp på hög fläkthastighet. Detta för att hög luftrotation är nödvändigt för att pumpen skall ta fukt, mögel och annat. I och med att pumpfläktens energiförbrukning är en försummande liten del av pumpens totala energiförbrukning så påverkas energiförbrukningen under underhållsvärmesdrift endast marginellt.

Kan en renodlad AC-maskin kyla även om det blir kallare ute?

Nej, en AC-maskin kan inte kyla efter cirka +16°C. Vill du ha en pump som kan kyla även när det är riktigt kallt ut bör du titta på kyla för serverrum.

Finns kyldrift på alla pumpar (A/C / Air Conditioner)

Ja, kylfunktion finns på samtliga luftluftvärmepumpar och detta går att att ställa in på fjärrkontrollen.

Är det dyrt att driva pumpen i kyldrift?

Det kostar mer att kyla än att värma. Vad exakt det kommer att kosta just dig i slutändan är omöjligt att besvara, då flera rörliga variabler spelar in (el-pris, isolering, fönster m.m.).

Vanliga frågor om skötsel av luft-luftvärmepump

Behöver min pump servas?

Ja, liksom alla andra tekniska apparater så mår pumpen bra av en service efter några år.

Varför behöver en värmepump servas?

För att försäkra att pumpen presterar bra, fungerar korrekt och att pumpens livslängd maximeras. Efter service genererar värmepumpen vanligen mer värme igen, och du kan göra en större besparing.

När bör jag utföra service på min värmepump?

Efter 1-2 år är vår rekommendation. Du bör också beställa service, så snart du märker förändringar i prestanda eller funktion på pumpen.

Måste min värmepump servas?

Polarpumpen ställer ingen krav på service, för att garantin ska gälla. En del andra leverantörer säljer sina pumpar med 5 års garanti, som förutsätter att du bokar en eller flera service under denna period. Vi har inga sådana krav, men rekommenderar dig att själv välja att beställa service till värmepumpen. Kostnaden för service får du oftast igen snabbt, i och med att du får en större besparing.

Vad ingår i service av värmepump?

Exakt vad som ingår i service, kan skilja mellan olika företag. Du hittar vad som ingår i Polarpumpens service på vår sida om just service.

Hur får jag tag på en ny manual till min värmepump?

Du hittar de flesta manualerna direkt här i vår butik - se manualer. Man brukar även kunna ladda ner en ny manual via generalagentens hemsida. Om du inte hittar manualen, kan du vända dig till oss, eller generalagenten.

Hur fungerar värmepumpens avfrostning?

Innedelen stänger ned sin cirkulation. Den överskottsvärme som finns i innedelen används till att frosta av utedelen genom att värma de nedisade lamellerna kring köldmedierören, så att dessa blir varma och vattnet smälter. När avfrostningen är klar startar cirkulationen igen.

Vissa modeller har behovsstyrd avfrostning vilket är att rekommendera framför tidsinställd, eftersom den behovsstyrda avfrostningen sparar energi. Modeller med behovsstyrd avfrostning är Fujitsu LEC-N, samtliga modeller fån Mitsubishi vars beteckning slutar på H, samt samtliga Toshiba-modeller.

Vad är det för vatten som kommer från värmepumpen?

Vattnet som kommer från utedelen (under värmedrift) respektive innedelen (under kyldrift) är kondensvatten. Kondensvatten bildas då fuktig luft kyls ned. Kallare luft kan inte innehålla lika mycket vatten som varm luft och luften lämnar då ifrån sig fukt i form av kondens.

Varför kommer det vatten från värmepumpens utedel?

Köldmediekretsen möter den cirkulerande uteluften i utedelen. Lamellerna som omger köldmedierören blir kalla, då överskottsvärmen tas upp i värmedrift. När luften kyls ned, kan den tvingas lämna ifrån sig en del av sin fukt, eftersom kall luft inte kan innehålla lika mycket fukt som varm luft. Denna fukt fryser på den kalla lamellerna.

Pumpen är utrustad med avfrostningsskydd och när pumpen avfrostar utnyttjas värme till att smälta isen på utedelens lameller. Det kan droppa vatten eller bara fräsa till beroende på temperaturen inne och ute. Att pumpen lämnar ifrån sig vatten visar på att den nödvändiga avfrostningen fungerar som den skall.

Varför kommer det så mycket vatten från just min pump?

Olika märken och modeller avger olika mycket kondensvatten vid olika inne- och utetemperaturer. Vid fuktig väderlek och vid omväxlande temperaturer kan utedelen lämna uppåt en 20 liter per dygn. Om just din värmepump lämnar ifrån sig mycket vatten kan det bero på en rad olika förutsättningar, exempelvis hur värmepumpen används och om det finns stödvärme i huset.

Varför kommer det vatten från värmepumpens innedel?

Vid kyldrift är processen omvänd och innedelen lämnar ifrån sig vattnet. Detta vatten ska samlas upp i botten av värmepumpen, och dräneras genom en kondensslang, som går från innedelen och ut genom väggen. Inför en ny säsong med kyldrift, bör du kontrollera, så att kondensslangen inte har täppts till av exempelvis löv och smuts. Om värmepumpens innedel är smutsig kan man också få problem med att fukten inte dräneras som den ska.

I samband med detta kan nämnas att den separata funktion som kallas avfuktning, som finns på en del modeller, är en variant av kyldrift. Vid ren kyldrift lämnar pumpen mycket kyla och ganska lite vatten, vid avfuktning så lämnar pumpen lite kyla men suger mycket vatten ur luften.

Varför bildas is på min utedel?

Isen är frusen fukt från utomhusluften. Det är helt normalt att det bildas ett islager emellanåt på utedelen men detta ska smälta bort med jämna mellanrum under pumpens avfrostningssessioner. (Se Felsökning om du upplever att så inte är fallet för din pump).